banenr

önüm

BT-AEC2386 Göçme ýangyjy gaz detektory

Gysga düşündiriş:

Porteke-täk göçme ýanýan gaz detektory, jübü görnüşi dizaýny, götermek aňsat.UlanmakHoneywell datçigi,has durnukly öndürijiligine eýe.Şäher ýangyç gazyny ulanýanlar tarapyndan giňden ulanylýar,petrohimiýa.Gözegçiler ýa-da ýerdäki operatorlar bu önümi daşky gurşawa gözegçilik edenlerinde ýa-da bu önümi şahsy gorag üçin ulananlarynda özleri bilen getirýärler.

Hereket gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokady

1) Ykjam beden: beden ýeňil wekiçigötermek aňsat we jübiňize salnyp ýa-da iki eliňizi boşatmak üçin döşüne gysylyp bilner;

2)LCDdispleý: gazyň konsentrasiýasynyň hakyky wagtda görkezilmegi, ölçenen gazyň ýagdaýyna, konsentrasiýasyna we beýleki maglumatlaryna içgin düşüniň;

3)Pleönekeýoperasiýaion: ýekeje düwme dizaýny, işlemek aňsat, ýönekeý we amatly;

4) Dürli duýduryş görnüşleri: görkeziji yşyk duýduryşy, buzzer duýduryşy, ekranyň görkeziş duýduryşy we yrgyldy duýduryşy;

5) Zarýad berilýän litiý batareýasy: zarýad berlenden soň 8 sagatdan gowrak üznüksiz işläp biler.

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Gözlenýän gazlar Combangyjy gazlar
Ectionüze çykarmak tertibi Diffusive
Jogap bermek wagty 12st90
Işleýän naprýa .eniýe DC3.7V / 1500mAH
Üznüksiz iş wagty 8h
Partlamanyň subutnamasy Ex dib IIC T4 Gb
Gorag derejesi IP66
Işleýiş temperaturasy -25℃ ~+55
Material Piň soňky
Ölçeg agramy L×W×H: 107.5×59.5×54mm,165g

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň