banenr

önüm

  • BT-AEC2689 Series Handheld Laser Methane Telemeter

    BT-AEC2689 seriýaly eli lazer metan telemetri

    BT-AEC2689 seriýaly lazer metan telemetri, ýokary tizlikde we takyklykda metanyň gazynyň syzmagyny uzakdan kesgitläp bilýän sazlanyp bilinýän lazer spektroskopiýasy (TDLAS) tehnologiýasyny kabul edýär.Operator, bu önümi howpsuz ýerde görünýän aralykda (täsirli synag aralygy ≤ 150 metr) metanyň gazynyň konsentrasiýasyna göni gözegçilik etmek üçin ulanyp biler.Barlaglaryň netijeliligini we hilini doly ýokarlandyryp biler we umumy howpsuzlyk barlaglary üçin uly amatlylygy üpjün edip bolmajak ýa-da ygtybarly we amatly ýere baryp bolmajak aýratyn we howply ýerlerde barlag geçirip biler.Önüm işlemek aňsat, çalt jogap we ýokary duýgurlyk.Esasan şäher gaz paýlaýjy turbageçirijiler, basyşy sazlaýjy stansiýalar, gaz saklaýjy baklar, ýangyç guýulýan stansiýalar, ýaşaýyş jaýlary, nebithimiýa senagaty we gazyň syzmagy mümkin beýleki ýerlerde ulanylýar.

  • GT-AEC2536 cloud bench laser methane detector

    GT-AEC2536 bulut skameykaly lazer metany detektory

    Bulut lazer metany detektory, partlama garşy gözegçiligi we gazy kesgitlemegi birleşdirýän enjamlaryň täze nesli.Stansiýanyň töweregindäki metanyň gazynyň konsentrasiýasyna uzak wagtlap, awtomatiki, wizual we uzakdan gözegçilik edip biler we gözegçilikden alnan konsentrasiýa maglumatlary saklap we analiz edip biler.Adaty bolmadyk metanyň gazynyň konsentrasiýasy ýa-da üýtgemegi tendensiýasy ýüze çykarylanda ulgam duýduryş berer, mdolandyryjylar, adatça, bu meseläni çözmek üçin taýýarlanan meýilnamany kabul etmeli.