banner

habarlar

Senagat 4.0-iň durmuşa geçirilmegi we Hytaýda 2025-nji ýylda öndürilmegi bilen senagat awtomatizasiýasy kompaniýanyň ösüş tendensiýasyna öwrüldi.Tehnologiýa bölüminiň we dürli bölümleriň işjeň hyzmatdaşlygynyň ýolbaşçylygynda kompaniýanyň adaty önümleriniň we çeýe ýöriteleşdirilen önümleriň partiýa islegini kanagatlandyrmak üçin önümçilik kem-kemden awtomatlaşdyryşa tarap ösýär.

Detektor önümleri el bilen almagyň we ýerleşdirmegiň, el bilen iteklemegiň we awtonom synagdan önümleriň dolanyşygyny azaltmak üçin gurnama liniýasynyň önümçilik re toimine üýtgedi.Synag bölüminde, “Anxun” akylly dolandyryş tarapyndan işlenip düzülen synag ulgamy bilen bilelikde önümi onlaýn kesgitlemek amala aşyryldy, önümçiligi standartlaşdyrmak kem-kemden durmuşa geçirildi we howpsuz, durnukly we amatly önümçilik atmosferasy döredildi.Önümiň hilini üpjün etmek şertinde önümiň önümçilik sikli gysgaldyldy we önümiň öndürijiligi ep-esli ýokarlandy.

1

Geljekde gözegçilik önümleriniň satuw sargyt islegini kanagatlandyrmak üçin, gözegçilik ediji önümçilik liniýasy bar bolan çyzygyň esasynda asyl tegelek çyzykdan iki taraplaýyn çyzyga üýtgedildi we tarelka yzyna gaýtaryldy Önümçiligiň iň ýokary gaýtadan işleýiş kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin awtomatiki plastinka almagy we ibermegi amala aşyrmagyň usuly.Kompaniýanyň köp dürli, orta we kiçi partiýa önümçilik gurşawy üçin, partiýa sargytlaryny kanagatlandyrmak üçin awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalarynyň zerurlygyndan başga-da, çeýe önümçilik liniýalary hem möhümdir.

Daşary ýurtdan getirilýän awtomatiki garrylyk standart barlag enjamlary bar bolan diskret öň önümçilik re modeimini çalşar.72 garry raf diňe bir köpçülikleýin önümçiligiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmän, ýörite sargytlaryň ýeke-täk aýratynlaşdyrylyşyna-da düşünip biler.Xun Zhifu tarapyndan işlenip düzülen, MES maglumatlary, PLC ulgamyny, kartoçka platformasyny we u9 ulgam interfeýsini birleşdirip, önümiň içine goýlan programma üpjünçiligi we enjamlar bilen birleşmek, garramak, kalibrlemek we gözden geçirmek hakykatdanam ähli prosesiň awtomatlaşdyrylyşyny amala aşyrmak üçin birleşdirildi. enjamlaryň.