banner

Biz hakda

Näme edýäris?

“Chengdu Action” garaşsyz dizaýn, gözleg we gözleg, gaz detektoryny öndürmek, satmak we satmak, gaz syzyşlaryny kesgitlemek ulgamy çözgütleri, gaz duýduryş gözegçiligi ulgamy çözgütleri boýunça ýöriteleşendir.Önüm liniýasy gaz gözegçiligi ulgamy, senagat durnukly gaz detektory, içerki gaz detektory we göçme gaz detektory ýaly 30-dan gowrak modeli öz içine alýar.

Programmalara nebit, himiýa, metallurgiýa, magdançylyk, demir we polat, elektronika, elektrik, derman, azyk, lukmançylyk saglygy, oba hojalygy, gaz, LPG, septiki tank, suw üpjünçiligi we çykaryş, ýyladyş, şäher in engineeringenerçiligi, öý howpsuzlygy we saglyk, jemgyýetçilik girýär sebitler, galyndy gazy arassalamak, lagym arassalamak we beýleki köp sanly pudak.Birnäçe önüm we tehnologiýa milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we CMC, CE, CNEX, NEPSI, HART we SIL2 tassyklamalaryna we ş.m.

+
Tejribe ýyllary
+
Kömekçi kompaniýalar
+
Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklary
+
Gözleg we gözleg merkezimizdäki inersenerler

Biz kim?

Professional gaz tapmak we duýduryş enjamlaryny öndüriji hökmünde “Chengdu Action Electronics” paýdarlar jemgyýeti (mundan beýläk “ACTION” diýilýär) Çengdu ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagynda hasaba alyndy.Baş edarasy Günorta-Günbatar Awiasiýa Senagaty Port Ykdysady Ösüş Zonasynda ýerleşýär.

1998-nji ýylda döredilen ACTION, dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, marketing we hyzmat bilen meşgullanýan ýokary derejeli ýokary tehnologiýaly guramadyr.Hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi.Bu pudakda belli öndüriji hökmünde awtobus esasly aragatnaşyk önümlerini çykarmakda öňdäki orunlary eýeleýär.Ösen tehnologiýa, önümçilik prosesi, hil dolandyryş ulgamy we döwrebaplaşdyrylan önümçilik we gaýtadan işlemek enjamlaryny ulanmak bilen, ACTION ýokary hilli, güýçli funksiýa we aňsat gurnama, düzediş we ulanmak bilen häsiýetlendirilýän akylly gaz detektorlaryny we duýduryş gözegçiligini özbaşdak ösdürýär we öndürýär.Productshli önümleri Hytaýyň Milli gözegçilik we ýangyn elektroniki önümiň hili üçin synag merkezi tarapyndan synagdan geçdi.Mundan başga-da, ACTION Hytaý ýangyn önümlerini kepillendiriş komitetinden görnüşi tassyklamak şahadatnamasyny we hil we tehniki gözegçilik býurosyndan CMC şahadatnamasyny aldy.

2015-nji ýylda ACTION doly Şençzhenen Maksonik awtomatlaşdyryş dolandyryş kärhanasyna (mundan beýläk “Maksonik” diýilýär) eýeçilik edýärdi.1994-nji ýylda hasaba alnan maýasy 266 million RMB bolan Maksonik, awtomatlaşdyryş gurallarynyň we metrleriniň gözleg, ösüş, önümçilik, marketing we in engineeringenerçilik hyzmaty boýunça ýöriteleşen milli derejeli ýokary tehnologiýaly kärhana.A paý paý bazaryndaky sanawda görkezilen kompaniýa (aksiýa kody: 300112).Amal awtomatlaşdyryş gurallarynyň täze tehnologiýalaryny Hytaýyň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde Maksonik global üstünlikli täze tehnologiýalary paýlaşmak baradaky iş düşünjesine hemişe ýapyşýar.Müşderiler, hyzmatdaşlar, işgärler we paýdarlar bilen gazanylan üstünlikleri we paýhaslary paýlaşýandygy sebäpli, sagdyn ösýär.Şu wagta çenli Şençzhenen şäherindäki baş ofisinde döwrebaplaşdyrylan ofis binalary tamamlandy.Şanhaý, Guan Guangzhouou, Çhengdu, Týanjinin, Gonkong we Daniýada köp sanly kärhanany satyn aldy ýa-da olara gözegçilik etdi ýa-da olaryň paýdarlary boldy.Indi onuň 15 golçur kompaniýasy bar.

KORPORAT MEDENI .ETI

Marka düşündirişimiz
Görüşimiz
Hil görkezmelerimiz
Marka düşündirişimiz

· Howpsuzlyk

gaz howpsuzlygy meýdanyna ünsi jemläň we ulanyjylaryň gündelik durmuşda howpsuzlygyny kepillendiriň Önümçiligiň we operatorlaryň we degişli taraplaryň senagat taýdan we habarly usullar bilen howpsuzlygyny kepillendiriň

· Ygtybarlylyk

Tehnologiki täzelikler we senagat taýdan öndürilen enjamlar önümiň hilini we durnukly we ygtybarly iş gurşawyny kepillendirýär Informasiýa ulgamy kärhanalaryň durnukly ösüşi we dolandyryş kararlary bellemek üçin ygtybarly maglumatlary berýär.

· Ynam

Işgärleriň mynasyp hyzmatdaşy bolmak üçin işgärleriň hünär saglygy howpsuzlygyna we karýerany ösdürmegiň ugruna üns beriň

Ulanyjylaryň isleglerine üns beriň we ulanyjylar üçin ygtybarly önümleri öndürmek üçin täzelikleri dowam etdiriň

Hyzmatdaşlygyň garaşyşlaryna ünsi jemläň we ygtybarly hyzmatdaş bolmak üçin hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ýokarlandyryň

Hapalanmagyň öňüni alyň · ygtybarly marka bolmak üçin kanunlara we kadalara boýun boluň

Görüşimiz

·Hytaýda howpsuz gaz ulanyş pudagynda öňdebaryjy hünärmen bolmak

·2020-nji ýylda 400 million RMB girdeji almak üçin

·Hyzmat platformasynyň çözgütleri kompaniýanyň girdejisine 11 million RMB goşant goşýar

Hil görkezmelerimiz

Professional tehnologiýa howpsuzlyga eltýär;üznüksiz gowulaşmak ygtybarlylygy kepillendirýär;dowamly täzelik müşderileri has kanagatlandyrýar!

Müşderilerimiziň käbiri

Toparymyzyň müşderilerimize goşant goşan ajaýyp işleri!

sergi
sergi
sergi
sergi
sergi
sergi
sergi
sergi
sergi
sergi