banner

Biz hakda

Näme edýäris?

“Chengdu Action” garaşsyz dizaýn, gözleg we gözleg, gaz detektoryny öndürmek, satmak we satmak, gaz syzyşlaryny kesgitlemek ulgamy çözgütleri, gaz duýduryş gözegçiligi ulgamy çözgütleri boýunça ýöriteleşendir.Önüm liniýasy gaz gözegçiligi ulgamy, senagat durnuksyz gaz detektory, içerki gaz detektory we göçme gaz detektory ýaly 30-dan gowrak modeli öz içine alýar.

Programmalara nebit, himiýa, metallurgiýa, magdançylyk, demir we polat, elektronika, elektrik, derman, azyk, lukmançylyk saglygy, oba hojalygy, gaz, LPG, septiki tank, suw üpjünçiligi we akdyrmak, ýyladyş, şäher in engineeringenerçiligi, öý howpsuzlygy we saglyk, jemgyýetçilik girýär sebitler, galyndylary arassalamak, lagym arassalamak we beýleki köp sanly pudak.Birnäçe önüm we tehnologiýa milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we CMC, CE, CNEX, NEPSI, HART we SIL2 tassyklamalaryna we ş.m.

+
Tejribe ýyllary
+
Kömekçi kompaniýalar
+
Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklary
+
Gözleg we gözleg merkezimizdäki inersenerler

Biz kim?

Professional gaz tapmak we duýduryş enjamlaryny öndüriji hökmünde “Chengdu Action Electronics” paýdarlar jemgyýeti (mundan beýläk “ACTION” diýlip atlandyrylýar) Çengdu ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagynda hasaba alyndy.Baş edarasy Günorta-Günbatar Awiasiýa Senagaty Ykdysady Ösüş Zonasynda ýerleşýär.

1998-nji ýylda döredilen ACTION, dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, marketing we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen paýdarlar ýokary tehnologiýaly guramadyr.Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Bu pudakda belli öndüriji hökmünde awtobus esasly aragatnaşyk önümlerini çykarmakda öňdäki orunlary eýeleýär.Öňdebaryjy tehnologiýa, önümçilik prosesi, hil dolandyryş ulgamy we döwrebaplaşdyrylan önümçilik we gaýtadan işlemek enjamlaryny ulanmak bilen, ACTION ýokary hilli, güýçli işleýşi we aňsat gurnama, düzediş we ulanmak bilen häsiýetlendirilýän akylly gaz detektorlaryny we duýduryş gözegçiligini özbaşdak ösdürýär we öndürýär.Productshli önümleri Hytaýyň Milli gözegçilik we ýangyn elektroniki önümiň hilini barlamak merkezi tarapyndan synagdan geçdi.Mundan başga-da, ACTION Hytaýyň ýangyn önümlerini kepillendiriş komitetinden görnüşi tassyklamak şahadatnamasyny we hil we tehniki gözegçilik býurosyndan CMC şahadatnamasyny aldy.

2015-nji ýylda ACTION Şençzhenen Maksonik awtomatlaşdyryş dolandyryş kärhanasyna (mundan beýläk “Maksonik” diýilýär) doly eýeçilik edýärdi.1994-nji ýylda hasaba alnan maýasy 266 million RMB bolan Maksonik, awtomatlaşdyryş gurallarynyň we metrleriniň gözleg, ösüş, önümçilik, marketing we in engineeringenerçilik hyzmatyna ýöriteleşen milli derejeli ýokary tehnologiýaly kärhana.“A” paý bazarynda sanalan kompaniýa (aksiýa kody: 300112).Amal awtomatlaşdyryş gurallarynyň täze tehnologiýalaryny Hytaýyň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde Maksonik global üstünlikli täze tehnologiýalary paýlaşmagyň işewür düşünjesine hemişe ýapyşýar.Müşderiler, hyzmatdaşlar, işgärler we paýdarlar bilen gazanylan üstünlikleri we paýhaslary paýlaşýandygy sebäpli, sagdyn ösýär.Şu wagta çenli Şençzheneniň baş ofisinde döwrebaplaşdyrylan ofis binalary tamamlandy.Şanhaý, Guan Guangzhouou, Çengdu, Týanjinin, Gonkong we Daniýada köp sanly kärhanany satyn aldy ýa-da olara gözegçilik etdi ýa-da olaryň paýdarlary boldy.Indi onuň 15 sany golçur kompaniýasy bar.

KORPORAT MEDENI .ETI

Marka düşündirişimiz
Görüşimiz
Hil görkezmelerimiz
Marka düşündirişimiz

· Howpsuzlyk

gaz howpsuzlygy meýdanyna ünsi jemläň we gündelik durmuşda ulanyjylaryň howpsuzlygyny kepillendiriň Öndürilenleriň, operatorlaryň we degişli taraplaryň senagat taýdan we habarly usullar bilen howpsuzlygyny kepillendiriň

· Ygtybarlylyk

Tehnologiki täzelikler we senagat taýdan öndürilen enjamlar önümiň hilini we durnukly we ygtybarly iş gurşawyny kepillendirýär Informasiýa ulgamy kärhanalaryň durnukly ösüşi we dolandyryş bellikleri üçin ygtybarly maglumatlary berýär.

· Ynam

Işgärleriň mynasyp hyzmatdaşy bolmak üçin işgärleriň hünär saglygy howpsuzlygyna we karýerany ösdürmegiň ugruna üns beriň

Ulanyjylaryň isleglerine ünsi jemläň we ulanyjylar üçin ygtybarly önümleri öndürmek üçin täzelikleri dowam etdiriň

Hyzmatdaşlygyň garaşyşlaryna ünsi jemläň we ygtybarly hyzmatdaş bolmak üçin hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ýokarlandyryň

Hapalanmagyň öňüni alyň we ygtybarly marka bolmak üçin kanunlara we kadalara boýun boluň

Görüşimiz

·Hytaýda howpsuz gaz ulanyş pudagynda öňdebaryjy hünärmen bolmak

·2020-nji ýylda 400 million RMB girdeji almak üçin

·Hyzmat platformasynyň çözgütlerini ýerine ýetirmek üçin kompaniýanyň girdejisine 11 million RMB goşant goşuň

Hil görkezmelerimiz

Professional tehnologiýa howpsuzlyga eltýär;üznüksiz gowulaşmak ygtybarlylygy kepillendirýär;dowamly täzelik müşderileri has kanagatlandyrýar!

Müşderilerimiziň käbiri

Toparymyzyň müşderilerimize goşant goşýan ajaýyp işleri!

exbition
exbition
exbition
exbition
exbition
exbition
exbition
exbition
exbition
exbition