banenr

önüm

BT-AEC2689 seriýaly elde göterilen lazer metan telemetri

Gysga düşündiriş:

BT-AEC2689 seriýaly lazer metan telemetri ýokary tizlikde we takyklykda metanyň gazynyň syzmagyny uzakdan kesgitläp bilýän sazlanyp bilinýän lazer spektroskopiýa (TDLAS) tehnologiýasyny kabul edýär.Operator, bu önümi howpsuz ýerde görünýän diapazonda (täsirli synag aralygy ≤ 150 metr) göni metan gazynyň konsentrasiýasyna gözegçilik etmek üçin ulanyp biler.Gözlegleriň netijeliligini we hilini doly ýokarlandyryp biler we umumy howpsuzlyk barlaglary üçin uly amatlylygy üpjün edip bolmajak ýa-da ygtybarly we amatly ýere baryp bolmajak kyn we howply ýerlerde barlag geçirip biler.Önüm işlemek aňsat, çalt jogap we ýokary duýgurlyk.Esasan şäher gaz paýlaýyş turbageçirijileri, basyşy kadalaşdyryjy stansiýalar, gaz saklaýjy baklar, ýangyç guýulýan stansiýalar, ýaşaýyş jaýlary, nebithimiýa senagaty we gaz syzmagy bolup biljek beýleki ýerlerde ulanylýar.

Hereket gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Haryt

Maglumatlar

Tapylan gaz

Metan

Kesgitlenen usullar

Uzakdan kesgitlemek

Jogap bermek wagty

≤0.1s

Kesgitlenen aralyk

0-150m

Kesgitlenen aralyk

0-100000ppm.m

Lazer derejesi kesgitlenildi

I synp

Lazer derejesini görkeziň

IIIR synp gönüden-göni görünmeýär

Üznüksiz iş wagty

≥8h

Gorag derejesi

IP54

Partlama garşy dereje

Mysal üçin IIC T4 Gb

Işleýiş temperaturasy

-20 ℃+50 ℃

Esasy aýratynlyklar

Güýçli päsgelçilik ukyby

Metana täsir edýän we temperatura we çyglylyk täsir etmeýän ösen lazer spektral derňew tehnologiýasyny kabul edýär;

Millisekunt jogap

Millisekunt jogap wagty ulanyjy patrul barlagynyň netijeliligini we hilini ep-esli ýokarlandyryp biler;

Ultra uzak aralyk telemetriýa

Ultra uzak aralyk telemetriýa elýeterli we elýeterli däl we howply ýerleri barlamagy ygtybarly we amatly edýär;

Pleönekeý amal

Diňe çylşyrymly okuwsyz aňsatlyk bilen ýüze çykarmak üçin triggeri çekmeli;

LCD displeý funksiýasy

Arassa we içgin LCD konsentrasiýa funksiýasy (C modeli reňkli LCD displeý)

Bejeriş mugt

Içki lazer enjamy we optiki gurluş birneme durnukly bolansoň, köplenç tehniki hyzmat talap edilmeýär

Uzak ömür

Hyzmat möhleti 5-10 ýyla çenli bolup biler we hemmetaraplaýyn ulanyş bahasy pesdir

Bluetooth aragatnaşygy

Gurlan Bluetooth aragatnaşyk funksiýasy, jübi telefony APP bilen patrul ýollaryny ýazga almak, konsentrasiýa egrisi, gündelik okamak we ş.m. funksiýalaryna düşünip biler.

Serhet ölçegi

Model saýlamak

Spesifikasiýa modeli

Goşmaça bellik

Kesgitlenen aralyk

Remark

BT-AEC2689

/

0-30M

Ölçegi: 145 * 173 * 72mm, Agramy: 500g

b

0-50M, 0-80M

Ölçegi: 242 * 190 * 94mm, Agramy: 650g

c

0-100M, 0-150M

Ölçegi: 193 * 188 * 68mm, Agramy: 750g


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň