banenr

önüm

Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2392b

Gysga düşündiriş:

1-4 nokatly ýerlerde 4-20mA standart signal detektorlaryny birikdirmegiň zerurlygyny kanagatlandyryň;

Ujypsyzja ululykda önümi diwara aňsatlyk bilen gurnap bolýar.Müşderiniň has köp nokatlara bolan islegini kanagatlandyrmak üçin iki toplum ýa-da has köp gurnap bolýar (8, 12, 16 ýa-da has köp nokat ýerlerini diwar gurnamak boşluksyz kombinasiýa arkaly amala aşyrylyp bilner);

Hakyky konsentrasiýa gözegçilik etmek we görkezmek (% LEL, 10-6,% VOL), şeýle hem ýangyjy gazyň, zäherli gazyň we kislorodyň baha signallaryny üýtgetmek (deslapky ýanýan gaz detektory. Hiç hili sazlama talap edilmeýär. Ulanmak üçin elýeterli gurlandan we elektrikleşdirilenden soň);

Hereket gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Haryt

Maglumatlar

Işleýän naprýa .eniýe

AC220V ± 15% (50Hz ± 1%)

Potensial

1 ~ 4 bal

Tapylan gazyň görnüşleri

% LEL, 10-6,% VOL we kommutasiýa baha signallary

Aralyk

Comangyjy gaz: iň ýokary.100 (% LEL)

Zäherli gaz: iň ýokary.9,999 (10)-6)

Kislorod: iň ýokary100 (% VOL)

Kuwwat sarp etmek

10W (goldaw enjamlaryndan başga)

Capacityük kuwwaty

iň ýokary24V bir hyzmat zynjyrynyň çykyş toky300mA

Işlemek üçin daşky gurşaw ýagdaýy

Temperatura: 0~ 40;otnositel çyglylyk93% RH

Duýduryş tertibi

eşidilýän-wizual duýduryş

Gymmat görkeziş säwligi

± 5% FS

Duýduryş säwligi

Aladalandyryjy konsentrasiýanyň 15%

Ekran tertibi

nixie turba

Signal geçirişi

4 ~ 20mA standart signal (üç simli ulgam)

Signal geçiriş aralygy

1000m (1,5mm)2)

Çykyş

10A / DC24V ýa-da 10A / AC220V kuwwatlylygy bilen bäş sany estafeta aragatnaşyk signallary

RS485 awtobus interfeýsi (standart MODBUS protokoly)

Serhet ölçegleri

Uzynlygy × ini × galyňlygy: 365mm × 220mm × 97mm

Jemi agram

takmynan 6kg

Garaşma elektrik üpjünçiligi

12VDC / 2Ah × 2

Gurmak tertibi

diwara gurlan

Uýgunlaşdyryjy detektorlar

Gaz detektorlary:GT-AEC2232bX,

GQ-AEC2232bX, GT-AEC2232aT, AEC2338, GQ-AEC2232bX-P,AEC2338-D

Janköýerleriň baglanyşyk gutusy: JB-ZX-AEC2252F

Solenoid klapan baglanyşyk gutusy: JB-ZX-AEC2252B

Esasy aýratynlyklar

Standard 1-4 nokatly ýerlerde 4-20mA häzirki signal detektorlaryny birikdirmegiň zerurlygyny kanagatlandyryň;

Small Kiçijik ululykda önümi diwara aňsatlyk bilen gurnap bolýar.Müşderiniň has köp nokatlara bolan islegini kanagatlandyrmak üçin iki toplum ýa-da has köp gurnap bolýar (8, 12, 16 ýa-da has köp nokat ýerlerini diwar gurnamak boşluksyz kombinasiýa arkaly amala aşyrylyp bilner);

Real Hakyky konsentrasiýa gözegçilik etmek we görkezmek (% LEL, 10-6,% VOL), şeýle hem ýangyjy gazyň, zäherli gazyň we kislorodyň baha signallaryny üýtgetmek (deslapky ýanýan gaz detektory. Hiç hili sazlama talap edilmeýär. gurlandan we elektrikleşdirilenden soň ulanmak);

● Her zynjyr bir kommutasiýa bahasynyň çykyşyny baglanyşdyrýar.Zerur bolsa, programmirleme sazlamasyny baglanyşdyrmak menýu arkaly amala aşyrylyp bilner.Her önümiň eýesi kompýuter bilen aragatnaşyk saklamak üçin bir RS485 sanly interfeýsi bar;

Vis Görüş aralygy has uzak we görüş burçy has giňdir.Konsentrasiýa 4 täsirli sanlary öz içine alýar.Takyklygy 9999 ~ 0,001 bilen görkezilýär;

9 Iň soňky 999 duýduryş ýazgysyny we 999 şowsuzlyk ýazgysyny ýazdyryň.

Gurluşy

1. Gapdal gulp
2. Örtük
3. Korpus
4. Ulanyjy birikdiriş terminaly
5. Ulanyjy birikdiriş terminaly
6. Gelýän deşik
7. Aşakdaky guty
8. Elektrik üpjünçiligi terminaly
9. Esasy elektrik üpjünçiliginiň kommutatory
10. Garaşylýan elektrik üpjünçiliginiň kommutatory
11. Elektrik üpjünçiligini açyň
12. Garaşýan batareýa
13. Batareýa saklaýjy
14. Şah
15. Dolandyryş paneli
16. Çaknyşyklara garşy mat

Panel bellikleri we gurnama görkezmeleri

The Asma plastinkany dakmak üçin montaj deşikleriniň (1 - 6 deşik nyşanlary) ululygynyň talaplaryna laýyklykda diwara 4 ýa-da 6 sany deşik (deşik çuňlugy: ≥40mm) ýasamaly;

Each Her bir deşikde plastmassa giňeltmek boltuny salyň;

Asma asylan plastinkany diwara berkidiň we 4 ýa-da 6 sany öz-özüni kakýan nurbat bilen berkitme boltlaryna berkidiň (ST4.2 × 25);

The Dolandyryjynyň gurnamagyny tamamlamak üçin gözegçilik edijiniň aşagyndaky asylan bölekleri aşaky tagtadaky A ýerine asyň.

Ulgam konfigurasiýasy

AEC2392b-de AEC2232b, AEC2232bX, GQ-AEC2232b, GQ-AEC2232bX we AEC2232aT ýa-da 4 ~ 20mA signally beýleki geçirijiler ýaly kompaniýa tarapyndan öndürilen şahamça aragatnaşyk enjamlaryna birikdirilip bilinýän 4 sany şahalaýyn baglanyşyk terminallary bar. ýerdäki gazyň konsentrasiýasyna gözegçilik etmek we gözegçilik etmek üçin netijeler.Şol bir wagtyň özünde, daşarky enjamlara uzakdaky logiki gözegçilik (in-situ eşidilýän-wizual, solenoid klapanlar we janköýerler we ş.m.) gurlan programma düzülip bilinýän modullaryň 5 toplumy arkaly amala aşyrylyp bilner.Mundan başga-da, monitor ulgamy bilen uzakdan aragatnaşyk RS485 aragatnaşyk interfeýsi arkaly amala aşyrylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň