banenr

önüm

 • AEC2302a Gas Detection Controller System

  AEC2302a Gaz kesgitleýiş ulgamy

  A-awtobus signalyny bermek bilengüýçli ulgam päsgelçilige garşy ukyplylygywe tygşytly sim geçiriş funksiýasy, amatly we täsirli gurmak;

  Ulanyjynyň islegine görä hakyky wagtda gaz konsentrasiýasy (% LEL / ppm /% VOL) ​​gözegçilik interfeýsi ýa-da wagt görkeziş interfeýsi;

  Iki derejeli duýduryş bahasyny we üç sany duýduryş görnüşini mugt ýokarlandyrmak (ýokarlanmak / düşmek / iki derejeli);

  Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki gözlemek;

  Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerleşýän ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

 • Gas Alarm Controller AEC2392a

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2392a

  19 ”şkafyň standart 3U paneli oturdylan ähli metal gurluşy EMI / RFI päsgelçiliginiň öňüni alyp biler.Garaşsyz plug-in kartoçkasy dizaýny sebäpli, 1000 nokada çenli ýerleşýän gaz gözegçilik ulgamyny gurmak üçin islege görä kanal kanallary, esasy dolandyryş kartalary we elektrik üpjünçiligi kartalary ulanylyp bilner;

  Esasy dolandyryş kartoçkasy LCD hytaý displeýi we nyşan menýusy bilen häsiýetlendirilýär.Ulgamyň konsentrasiýasyna, duýduryşyna we näsazlyk ýagdaýlaryna gözegçilik edip biler.Şeýle hem dürli parametrleri düzmek we gözlemek üçin ulanylyp bilner.Ulgam wagtyny, diapazonyny (% LEL, ppm we% VOL), üç sany duýduryş görnüşini, duýduryş konsentrasiýasyny, paroly we işleýiş ygtyýaryny kesgitläp we 999-a çenli duýduryş we şowsuzlyk ýazgylaryny we 100 başlangyç / ýapmak ýazgylaryny gözläp biler;

 • AEC2301a A-Bus signal Gas Leak Alarm Controller

  AEC2301a A-awtobus signaly Gaz syzdyryjy duýduryş dolandyryjysy

  Awtobus aýlawynyň dört toplumy, 256 gözegçilik nokady, güýçli päsgelçilige garşy ulgam, bölümi dolandyrmak, tygşytly sim, amatly we täsirli gurnama;

  7 “Windows operasiýa ulgamyna meňzeş ýokary çözgütli hakyky reňkli LCD, amatly we täsirli menýu işleýşi, duýduryş maglumatlarynyň hakyky ekrany ekrany, näsazlyk maglumatlary, detektorlarda konsentrasiýa we ş.m., hytaý dilinde görkezilen gazlaryň görnüşleri, erkin sazlamak duýduryş pozisiýalary, amatly ulgam talaplary we tehniki hyzmat;

  Ulgam gözegçilik funksiýasyny gowulandyrmak üçin iki derejeli duýduryş bahasyny we üç sany duýduryş görnüşini (ýokarlanmak / düşmek / iki derejeli) mugt sazlamak;

  Güýçli ýat: iň soňky 1000 şowsuzlyk ýazgysynyň taryhy ýazgylary, 1000 sany gorkuzyjy ýazgy we 100 başlangyç / ýapmak ýazgysy, elektrik togy kesilen halatynda ýitmez;

 • Gas Alarm Controller AEC2303a

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2303a

  Awtobus signalynyň iberilmegi, güýçli ulgamyň päsgelçiliklere garşy ukyby, tygşytly sim, amatly we täsirli gurnama;

  Ulanyjynyň islegine görä hakyky wagt konsentrasiýasy (% LEL) gözegçilik interfeýsi ýa-da wagt görkeziş interfeýsi;

  Simpleönekeý we amatly ulgamy işe girizmek üçin bir düwmä başlamak;

  Iki sany duýduryş derejesiniň duýduryş bahalaryny doly masştabda erkin düzmek;

  Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki gözlemek;

  Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerleşýän ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

 • AEC2305 Small Capacity Gas Alarm Controller

  AEC2305 Ownuk kuwwatly gaz duýduryş dolandyryjysy

  Awtobus signalynyň iberilmegi (S1, S2, GND we + 24V);

  Combangyjy gazlara we buglara gözegçilik etmek üçin hakyky wagtlaýyn konsentrasiýa ekrany ýa-da wagt ekrany;

  Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki gözlemek;

  Anti-RFI / EMI päsgelçiligi;

  Iki sany aladalandyryjy dereje: Pes duýduryş we ýokary duýduryş, duýduryş bahalary sazlanyp bilner;

  Duýduryş signallaryny gaýtadan işlemek şowsuzlyk signallaryny gaýtadan işlemekden ileri tutulýar;

  Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerleşýän ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

 • Gas Alarm Controller AEC2393a

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2393a

  19 ”standart 3U paneli oturdylan demirden ýasalan her bir kanalda slaýd plagininiň dizaýny bar;adaty 3U şkafy gurnamak aňsat gurnama, kiçi göwrümli (AEC2392a-nyň 73%) we anti-EMI / RFI päsgelçiligi bilen häsiýetlendirilýär;

  Esasy dolandyryş kartasy we kanal kartlary aýratyn gurulýar, ýöne sinhron displeý funksiýasy bar.Uly LCD hytaý ekrany bilen, esasy dolandyryş kartoçkasy hytaý menýusynyň işleýşini, şeýle hem has çalt we aňsat displeýi we işleýşini amala aşyryp biler;

  Kanal kartlary garaşsyz menýu astynda özbaşdak işläp biler.Şeýlelik bilen, esasy dolandyryş kartasynyň şowsuzlygy ýa-da beýleki kanal kartlarynyň şowsuzlygy, adaty kanal kartlarynyň gaz gözegçiligine täsir etmez;

  Kanal kartalary 4-20mA signal ýa-da kommutasiýa bahasy signalyny alyp biler we ýanýan gaz detektorlary, zäherli we howply gaz detektorlary, kislorod detektorlary, ýangyn detektorlary, tüsse / ýylylyk detektorlary we el bilen duýduryş düwmeleri we ş.m. ýaly dürli enjamlar bilen birikdirilip bilner.

 • Gas Alarm Controller AEC2392b

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2392b

  1-4 nokatly ýerlerde 4-20mA standart signal detektorlaryny birikdirmegiň zerurlygyny kanagatlandyryň;

  Ujypsyzja ululykda önümi aňsatlyk bilen diwara gurnap bolýar.Müşderiniň has köp nokatlara bolan islegini kanagatlandyrmak üçin iki toplum ýa-da has köp gurnap bolýar (diwary 8, 12, 16 ýa-da has köp nokatlary boşluksyz kombinasiýa arkaly amala aşyryp bolýar);

  Hakyky konsentrasiýa gözegçilik etmek we görkezmek (% LEL, 10-6,% VOL), şeýle hem ýanýan gazyň, zäherli gazyň we kislorodyň baha signallaryny üýtgetmek (deslapky ýangyjy gaz detektory. Hiç hili sazlama talap edilmeýär. Ulanmak üçin elýeterli gurlandan we elektrikleşdirilenden soň);

 • AEC2392a-BS/BM Gas Controller

  AEC2392a-BS / BM gaz gözegçiligi

  Üç simli ulgam signalyny geçirmek;diwara gurlan korpus;anti-RFI / EMI päsgelçiligi;

  Bu önümiň owadan görnüşi we göçme ululygy bar, birnäçe enjamy diwara gurnap bolýar;

  Esasy dolandyryş kartoçkasy we kanal kartlary aýratyn we sinhron ekran funksiýasy bilen düzülýär.Baş dolandyryş kartasynda Uly LCD hytaý ekrany bar, hytaý menýusynyň işlemegi, has çalt we aňsat görkezilmegi we işlemegi bolup biler;

  Kanal kartlarynyň köp çykyş görnüşleri ýerdäki daşarky gözegçilik enjamlaryny baglanyşdyrmak üçin ulanylýar.Adaty MODBUS aragatnaşyk protokolyny ulanyp, RS485 aragatnaşyk funksiýasy kabul ediji kompýuter bilen habarlaşyp biler (mysal üçin DCS / PLC / EDS / RTU we ş.m.);