banenr

önüm

 • AEC2301a A-awtobus signaly Gaz syzdyryjy duýduryş dolandyryjysy

  AEC2301a A-awtobus signaly Gaz syzdyryjy duýduryş dolandyryjysy

  Awtobus aýlawynyň dört toplumy, 256 gözegçilik nokady, güýçli päsgelçiliklere garşy ukyplylygy, bölümi dolandyrmak, tygşytly sim, amatly we täsirli gurnama;

  7 “Windows operasiýa ulgamyna meňzeş, ýokary çözgütli hakyky reňkli LCD, amatly we täsirli menýu işleýşi, duýduryş maglumatlarynyň hakyky ekrany ekrany, näsazlyk maglumatlary, detektorlarda konsentrasiýa we ş.m., hytaý dilinde görkezilen gazlaryň görnüşleri, erkin sazlamak duýduryş pozisiýalary, amatly ulgam talaplary we tehniki hyzmat;

  Ulgam gözegçilik funksiýasyny gowulandyrmak üçin iki derejeli duýduryş bahasyny we üç sany duýduryş görnüşini (ýokarlanýan / düşýän / iki derejeli) mugt sazlamak;

  Güýçli ýat: iň soňky 1000 şowsuzlyk ýazgysynyň taryhy ýazgylary, 1000 sany gorkunç ýazgy we 100 başlangyç / ýapmak ýazgysy, elektrik togy kesilen halatynda ýitmez;

 • AEC2302a Gaz kesgitleýiş ulgamy

  AEC2302a Gaz kesgitleýiş ulgamy

  A-awtobus signalyny geçirmek bilengüýçli ulgam päsgelçiliklere garşy ukyplylygywe tygşytly sim geçiriş funksiýasy, amatly we täsirli guruň;

  Ulanyjynyň islegine görä hakyky wagtda gaz konsentrasiýasy (% LEL / ppm /% VOL) ​​gözegçilik interfeýsi ýa-da wagt görkeziş interfeýsi;

  Iki derejeli duýduryş bahasyny we üç sany duýduryş görnüşini mugt sazlamak (ýokarlanmak / düşmek / iki derejeli);

  Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki yzarlamak;

  Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

 • Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2303a

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2303a

  Awtobus signalynyň iberilmegi, güýçli ulgam päsgelçiliklere garşy ukyplylygy, tygşytly sim, amatly we täsirli gurnama;

  Ulanyjynyň islegi üçin hakyky wagtda gaz konsentrasiýasy (% LEL) gözegçilik interfeýsi ýa-da wagt görkeziş interfeýsi;

  Simpleönekeý we amatly ulgamy işe girizmek üçin bir düwme bilen başlamak;

  Iki duýduryş derejesiniň duýduryş bahalaryny doly masştabda erkin düzmek;

  Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki yzarlamak;

  Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

 • Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2392a

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2392a

  19 ”şkaf standart 3U paneli oturdylan ähli metal gurluş EMI / RFI päsgelçiliginiň öňüni alyp biler.Garaşsyz plug-in kartoçkasynyň dizaýny sebäpli, 1000 nokada çenli ýerleşýän gaz gözegçilik ulgamyny gurmak üçin zerur kanal kanallary, baş dolandyryş kartoçkalary we elektrik üpjünçiligi kartlary ulanylyp bilner;

  Baş dolandyryş kartasy LCD hytaý displeýi we nyşan menýusy bilen häsiýetlendirilýär.Ulgamyň konsentrasiýasyna, duýduryşyna we näsazlyk ýagdaýlaryna gözegçilik edip biler.Şeýle hem dürli parametrleri düzmek we gözlemek üçin ulanylyp bilner.Ulgam wagtyny, diapazonyny (% LEL, ppm we% VOL), üç sany duýduryş görnüşini, duýduryş konsentrasiýasyny, paroly we işleýiş ygtyýarlygyny kesgitläp we 999-a çenli duýduryş we näsazlyk ýazgylaryny we 100 başlangyç / ýapmak ýazgylaryny gözläp biler;

 • AEC2392a-BS / BM gaz gözegçiligi

  AEC2392a-BS / BM gaz gözegçiligi

  Üç simli ulgam signalyny geçirmek;diwara gurlan korpus;anti-RFI / EMI päsgelçiligi;

  Bu önümiň owadan görnüşi we göçme ululygy bar, birnäçe enjamy diwara gurnap bolýar;

  Esasy dolandyryş kartasy we kanal kartlary aýratyn we sinhron displeý funksiýasy bilen düzülendir.Baş dolandyryş kartasynda Uly LCD hytaý ekrany bar, hytaý menýusynyň işlemegi, görkezilmegi we has çalt we aňsat işlemegi bolup biler;

  Kanal kartalarynyň köp çykyş görnüşleri ýerdäki daşarky gözegçilik enjamlaryny baglanyşdyrmak üçin ulanylýar.Adaty MODBUS aragatnaşyk protokolyny ulanyp, RS485 aragatnaşyk funksiýasy kabul ediji kompýuter bilen habarlaşyp biler (mysal üçin DCS / PLC / EDS / RTU we ş.m.);

 • JB-ZX-AEC2252B Solenoid klapan baglanyşyk gutusy

  JB-ZX-AEC2252B Solenoid klapan baglanyşyk gutusy

  Solenoid klapan baglanyşyk gutusy, dürli görnüşli solenoid klapanlary dolandyrmak we dolandyrmak üçin ACTION gözegçilik enjamy bilen gabat gelip biler.

 • JB-ZX-AEC2252F Janköýer baglanyşyk gutusy

  JB-ZX-AEC2252F Janköýer baglanyşyk gutusy

  Janköýer baglanyşyk gutusy, dürli görnüşli solenoid klapanlary dolandyrmak we dolandyrmak üçin ACTION gözegçilik enjamy bilen gabat gelip biler.

 • Senagat Solenoid klapan DN25-DN200

  Senagat Solenoid klapan DN25-DN200

  Gaplanan partlama garşy: uçgun ýok, has durnukly we ygtybarly;

  Klapan açmak tertibi: awariýanyň öňüni almak;

  Saklamak tertibi: klapan açyk ýa-da ýapyk bolany üçin durnukly işlemek (ýagny iki durnukly ýagdaý);

  Closeapmagyň tizligi: 1s içinde gaz üpjünçiligini kesiň;

  Zorlukly sarsgyn bolan ýagdaýynda ýapmak;zorlukly akula ýagdaýynda klapan awtomatiki ýapylyp bilner;

  Garaşsyz basyş goýberilmegi: klapanyň öňünde we yzynda uly tapawut bar bolsa, basyş goýberiji klapan açylandan soň klapan açylyp bilner.Şeýlelik bilen, ýangyç gazy howada goýberilmez, gizlin howpsuzlyk meselelerini aradan aýyrar;

  Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

 • Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2393a

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2393a

  19 ”standart 3U paneli oturdylan demirden ýasalan her rafda her kanalda slaýd plagin dizaýny bar;adaty 3U kabinet gurnamasy aňsat gurnama, kiçi göwrümli (AEC2392a 73%) we anti-EMI / RFI päsgelçiligi bilen häsiýetlendirilýär;

  Esasy dolandyryş kartasy we kanal kartlary aýratyn düzülendir, ýöne sinhron displeý funksiýasyna eýe.Uly LCD hytaý displeýi bilen, esasy dolandyryş kartoçkasy hytaý menýusynyň işleýşini, şeýle hem has çalt we aňsat displeýi we işleýşini amala aşyryp biler;

  Kanal kartlary garaşsyz menýu astynda özbaşdak işläp biler.Şeýlelik bilen, esasy dolandyryş kartasynyň şowsuzlygy ýa-da beýleki kanal kartlarynyň şowsuzlygy, adaty kanal kartlarynyň gaz gözegçiligine täsir etmez;

  Kanal kartlary 4-20mA signal ýa-da kommutasiýa bahasy signalyny alyp biler we ýanýan gaz detektorlary, zäherli we howply gaz detektorlary, kislorod detektorlary, ýangyn detektorlary, tüsse / ýylylyk detektorlary we el bilen duýduryş düwmeleri we ş.m. ýaly dürli enjamlar bilen birikdirilip bilner.

 • AEC2392a-BM gaz gözegçisi

  AEC2392a-BM gaz gözegçisi

  Awtobus aýlawynyň dört toplumy, 256 gözegçilik nokady, güýçli päsgelçiliklere garşy ukyplylygy, bölümi dolandyrmak, tygşytly sim, amatly we täsirli gurnama;

  7 “Windows operasiýa ulgamyna meňzeş, ýokary çözgütli hakyky reňkli LCD, amatly we täsirli menýu işleýşi, duýduryş maglumatlarynyň hakyky ekrany ekrany, näsazlyk maglumatlary, detektorlarda konsentrasiýa we ş.m., hytaý dilinde görkezilen gazlaryň görnüşleri, erkin sazlamak duýduryş pozisiýalary, amatly ulgam talaplary we tehniki hyzmat;

  Ulgam gözegçilik funksiýasyny gowulandyrmak üçin iki derejeli duýduryş bahasyny we üç sany duýduryş görnüşini (ýokarlanýan / düşýän / iki derejeli) mugt sazlamak;

  Güýçli ýat: iň soňky 1000 şowsuzlyk ýazgysynyň taryhy ýazgylary, 1000 sany gorkunç ýazgy we 100 başlangyç / ýapmak ýazgysy, elektrik togy kesilen halatynda ýitmez;

 • AEC2305 Ownuk kuwwatly gaz duýduryş dolandyryjysy

  AEC2305 Ownuk kuwwatly gaz duýduryş dolandyryjysy

  Awtobus signalyny geçirmek (S1, S2, GND we + 24V);

  Combangyjy gazlara we buglara gözegçilik etmek üçin hakyky wagtlaýyn konsentrasiýa displeýi ýa-da wagt displeýi;

  Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki yzarlamak;

  Anti-RFI / EMI päsgelçiligi;

  Iki duýduryş derejesi: Pes duýduryş we ýokary duýduryş, duýduryş bahalary sazlanyp bilner;

  Duýduryş signallaryny gaýtadan işlemek şowsuzlyk signallaryny gaýtadan işlemekden ileri tutulýar;

  Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

 • Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2392b

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2392b

  1-4 nokatly ýerlerde 4-20mA standart signal detektorlaryny birikdirmegiň zerurlygyny kanagatlandyryň;

  Ujypsyzja ululykda önümi diwara aňsatlyk bilen gurnap bolýar.Müşderiniň has köp nokatlara bolan islegini kanagatlandyrmak üçin iki toplum ýa-da has köp gurnap bolýar (8, 12, 16 ýa-da has köp nokat ýerlerini diwar gurnamak boşluksyz kombinasiýa arkaly amala aşyrylyp bilner);

  Hakyky konsentrasiýa gözegçilik etmek we görkezmek (% LEL, 10-6,% VOL), şeýle hem ýangyjy gazyň, zäherli gazyň we kislorodyň baha signallaryny üýtgetmek (deslapky ýanýan gaz detektory. Hiç hili sazlama talap edilmeýär. Ulanmak üçin elýeterli gurlandan we elektrikleşdirilenden soň);