banenr

önüm

GT-AEC2232a seriýaly durnuksyz gaz detektory

Gysga düşündiriş:

GT-AEC2232Seriýadetektor iki bölegi öz içine alýan toplumlaýyn funksional modul dizaýnyny kabul edýär: detektor moduly we datçik moduly.Iki modul, ýerinde gyzgyn çalyşmak üçin amatly, adaty sanly interfeýsi kabul edýärpingwe çalyşmak.Detektorda ýokary ýagtylykly LED real wagt konsentrasiýa ekrany bar we infragyzyl uzakdan dolandyrmak saýtda kalibrlemek üçin ulanylyp bilner.Kalibrleme wagtynda gapagy açmagyň zerurlygy ýok we amal ýönekeý we amatly.Kiçi we orta kärhanalarda, şäher we şäher gazlarynda giňden ulanylýar.

Hereket gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokady

1)Owadan we ykjam dizaýn

Kiçidizaýn, kiçi göwrüm, has köp ýer tygşytlamak;

2)Modul dizaýny

Sensor gyzgyn çalşylyp we çalşylyp, önümiň dowam ediş bahasyny azaldyp biler.Esasanam gysga ömri bolan elektrohimiýa datçikleri üçin ulanyjylary çalyşmak üçin köp çykdajy tygşytlap biler;

3)Cpartlama garşy eşidilýän we wizual duýduryş bilen enjamlaşdyrylan

Bilen enjamlaşdyrylyp bilnerHereketpartlaýjylara garşy eşidilýän we wizual duýduryş, ulanyjylaryň eşidilýän we wizual (esasanam zäherli gazlary ýüze çykarmak üçin) isleglerini kanagatlandyrmak üçin;

4)Reliokary ygtybarly sanly turba ekrany

Sanly turbanyň konsentrasiýasy we ýagdaýy görkezmek funksiýasy bilen, gazyň konsentrasiýasy we enjamlaryň işleýiş ýagdaýy syn edilip bilner;

5)Köplenç ulanylýan zäherli we ýanýan gazlary saýlamak

Gazyň we kiçi we orta ösümlikleriň köpüsiniň (CH4, C3H8 (propan), Co, H2S, NH3, SO2, O2, H2) ýüze çykarmak zerurlyklaryny çözüň;

6)Çalt jogap wagty we ýokary duýgurlyk

7)Toz partlamasyna garşy şahadatnama bilen kiçi we orta ululykdaky ulanyş gerimini giňeldiň ösümlikler

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Ectionüze çykarmak ýörelgesi Katalitik ýanmak, elektrohimiýa Signal geçiriş tertibi A-BUS +4-20mARS485
Nusga almak tertibi Diffusive nusga almak Duýduryş säwligi ± 3% LEL
Işleýän naprýa .eniýe DC24V ± 6V Görkeziş säwligi ± 3% LELbirikdirilen gaz duýduryş gözegçisinde görkeziň
Ekran tertibi Sanly turba ekrany Ses we ýagtylyk konfigurasiýasy Meýletin ACTION partlama garşy eşidilýän we wizual duýduryş
Kuwwat sarp etmek 3WDC24V Signal geçiriş aralygy 001500m2.5mm2
Metbugat aralygy 86kPa106kPa Işleýiş temperaturasy -40 ℃ ~ +70
Partlamanyň subutnamasy Katalitik ýanmakExdⅡCT6Gb / Ex tD A21 IP66 T85 ℃ (Partlama garşy + tozan) ElektrohimiýaMysal üçinⅡC T6 Gb / Ex t D ibD A21 IP66 T85 ℃ (Partlama garşy + tozan) Çyglylyk aralygy ≤93% RH
Gabyk materialy Alýumin guýuň Gorag derejesi IP66
Elektrik interfeýsi NPT3 / 4içki sapak

Saýlaw tablisasyny sargyt etmek

Model

Signal çykyşy

Gabat gelýän datçik

Uýgunlaşdyrylan dolandyryş ulgamy

GT-AEC2232a

Dört awtobus aragatnaşygy(S1, S2, GND, + 24V)

Katalitik ýanmakor Elektrohimiýa

Hereket gaz duýduryş gözegçiligi: AEC2301a, AEC2302a, AEC2303a

GT-AEC2232aT

Üç simli 4 ~ 20mA

Katalitik ýanmak ýa-da elektrohimiýa

Hereket gaz duýduryş gözegçisi: AEC2392a, AEC2392b, AEC2393a,AEC2392a-BS,AEC2392a-BM

GT-AEC2232aM

RS485 signaly

Katalitik ýanmak ýa-da elektrohimiýa

RS485A-BUS +ulgamy
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň