banenr

önüm

AEC2232bX seriýaly zäherli we ýangyjy gaz detektory

Gysga düşündiriş:

Detektorlaryň bu tapgyry, ýerinde gyzgyn çalyşmak üçin amatly toplumlaýyn funksional modul dizaýnyny kabul edýärweçalyşmakKatalitik datçik, ýarymgeçiriji datçik, elektrohimiýa datçigi, infragyzyl (IR) datçigi, fotosurat (PID) datçigi we ş.m. ýaly dürli görnüşli datçikler bilen enjamlaşdyrylyp bilner we dürli zäherli we ýanýan gaz konsentrasiýalaryny kesgitläp biler (ppm/% LEL /%VOL) sahypada.Detektor çeýe kombinasiýa, çalt we aňsat çalyşmak, durnukly öndürijilik, gowy yzygiderlilik, ýokary duýgurlyk, az energiýa sarp etmek, köp çykyş we goşmaça kesgitleme usullaryna eýe.Nebit, himiýa senagaty, dermanhana, polat, ýörite senagat zawodlarynda we ýanýan ýa-da zäherli we zyýanly gazlar bilen beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

Hereket gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokady

1)4 ~ 20mHART protokolyny goldaýan adaty signal

Lighteňil dizaýn, üç sim ulgamy (4 ~ 20)mHART protokolyny goldaýan, birinji hatardan getirilen marka import datçigini ulanyp, adaty signal

2)Integrokary integrirlenen funksional modul dizaýny

Sensor moduly ähli maglumatlary işlemegi we detektoryň signal kommutasiýasyny özbaşdak tamamlamak üçin datçigi we gaýtadan işleýiş zynjyryny birleşdirýär.Özboluşly ýyladyş funksiýasy detektoryň pes temperatura hyzmatyny giňeldýär.Detektor moduly elektrik üpjünçiligi, aragatnaşyk we çykyş funksiýalary üçin;

3)Highokary konsentrasiýa üçin çäklendirilen gorag

Concentokary konsentrasiýa gazynyň aşa köp bolan ýagdaýynda datçik moduly elektrik üpjünçiligini awtomatiki kesip biler.Ectionüze çykarmak, konsentrasiýa kadaly bolýança we elektrik üpjünçiligi täzeden başlaýança her 30-da işleýär.Bu funksiýa, ýokary konsentrasiýa gazyna çümmek netijesinde datçigiň hyzmat möhletiniň azalmagynyň öňüni alyp biler;

4)Standartlaşdyrylan sanly interfeýs

Modullaryň arasynda standart sanly interfeýsler ulanylýar.Altyndan ýasalan altyn çaýylan çişler ýerdäki gyzgyn wilkany çalyşmak üçin gowy;

5)Çeýe kombinasiýa we köp çykyş tertibi

Birnäçe detektor modullary we birnäçe sensor modullary çeýe birleşdirilip, ýörite çykyş funksiýalary bolan we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli nyşanlara degişli detektorlary emele getirip bilerler;

6)Lampany çalyşmak ýaly aňsat datçigi çalyşyň

Dürli gazlar we diapazonlar üçin datçik modullaryny erkin çalşyp bolýar.Çalyşandan soň hiç hili kalibrleme talap edilmeýär.Detagny, detektor zawodyň öňki kalibrlenen maglumatlary okap, derrew işläp biler.Şeýlelik bilen, önümiň has uzak ömri bar.Şol bir wagtyň özünde, çylşyrymly sökmek prosesinden we ýerdäki kalibrlemeden gaça durmak we soňraky tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin dürli ýerlerde aňsatlyk bilen kalibrleme amala aşyrylyp bilner.;

7)Siteerdäki LED konsentrasiýa ekrany we köp görnüşli kalibrleme reesimleri

Senagat gurşawynyň talaplaryna laýyk gelýän has uzak we has uzak aralyk we burç bilen LED real wagt konsentrasiýa displeýini tapawutlandyryň;detektor dürli usullar bilen, meselem, düwmeler ýa-da IR uzakdan dolandyryjy ýa-da magnit çyzgy bilen sazlanyp / kalibrlenip bilner we işlemek aňsat;

8)Partlama garşy dizaýn

EBu önümiň daşy guýma alýuminiýden ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar we partlamaga garşy derejesi ýetýärExd II CT6 Gb.

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Meýletin datçik

Katalitik ýanmak, ýarymgeçiriji, elektrohimiýa, infragyzyl şöhle (IR), Surat (PID)

Nusga almak tertibi

Diffusive nusga almak

Işleýän naprýa .eniýe

DC24V ± 6V

Duýduryş säwligi

Combangyjy gazlar

± 3% LEL

Görkeziş säwligi

Combangyjy gazlar

± 3% LEL

 

zäherli we howply gazlar

Duýduryş sazlama bahasy ± 15%, O2: ± 1.0% VOL

 

zäherli we howply gazlar

± 3% FS (zäherli we howply gazlar, ± 2% FS (O2)

Kuwwat sarp etmek

3WDC24V

Signal geçiriş aralygy

001500m2,5 mm²

Metbugat aralygy

86kPa106kPa

Çyglylyk aralygy

≤93% RH

Partlamanyň subutnamasy

ExdⅡCT6

Gorag derejesi

IP66

Elektrik interfeýsi

NPT3 / 4 "içki sapak

Gabyk materialy

guýma alýumin ýa-da poslamaýan polat

Işleýiş temperaturasy

Katalitik ýanmak, ýarymgeçiriji, infragyzyl şöhle (IR): -40 ℃~+70 ℃;Elektrohimiýa: -40 ℃~+50 ℃ ; Surat (PID)-40~+60 ℃

Goşmaça signal beriş tertibi

1) A-BUS +fawtobus ulgamymyzsignalwe iki sany estafetanyň aragatnaşyk netijeleri

2) Üç simli (4 ~ 20) mA standart signallar we üç sany estafetanyň aragatnaşyk netijeleri

Bellik

(4 ~ 20) mA standart signal {iň ýokary ýük garşylygy:250Ω(18VDC~20VDC),500Ω(20VDC~30VDC)}

Trelýe signaly {duýduryş relýesi passiw adatça açyk aragatnaşyk çykyşy;ýalňyş röle passiw adatça ýapyk aragatnaşyk çykyşy (aragatnaşyk kuwwaty: DC24V / 1A)}

Duýduryş konsentrasiýasy

Zawodyň duýduryş sazlaýyş gymmaty dürli datçikler sebäpli tapawutlanýar, duýduryş konsentrasiýasy doly aralykda özbaşdak kesgitlenip bilner, maslahat bermegiňizi haýyş edýäris

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň