banenr

önüm

AEC2232bX seriýaly zäherli we ýangyjy gaz detektory

Gysga düşündiriş:

Detektorlaryň bu tapgyry, ýerinde gyzgyn çalyşmak üçin amatly integral funksional modul dizaýnyny kabul edýärweçalyşmakKatalitik datçik, ýarymgeçiriji datçik, elektrohimiýa datçigi, infragyzyl (IR) datçigi, fotosurat (PID) datçigi we ş.m. ýaly dürli datçikler bilen enjamlaşdyrylyp bilner we dürli zäherli we ýanýan gaz konsentrasiýalaryny kesgitläp biler (ppm/% LEL /%VOL) sahypada.Detektor çeýe kombinasiýa, çalt we aňsat çalyşmak, durnukly öndürijilik, oňat yzygiderlilik, ýokary duýgurlyk, az energiýa sarp etmek, köp çykyş we islege bagly kesgitleme usullaryna eýe.Nebit, himiýa senagaty, dermanhana, polat, ýörite senagat zawodlarynda we ýangyjy ýa-da zäherli we zyýanly gazlar bilen beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

HEREKET gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokady

1)4 ~ 20mHART protokolyny goldaýan adaty signal

Lighteňil dizaýn, üç sim ulgamy (4 ~ 20)mHART protokolyny goldaýan birinji hatar marka import datçigini ulanyp, adaty signal

2)Integrokary integrirlenen funksional modul dizaýny

Sensor moduly datçigiň ähli işleýşini we detektoryň signal kommutasiýasyny özbaşdak tamamlamak üçin datçigi we gaýtadan işleýiş zynjyryny birleşdirýär.Özboluşly ýyladyş funksiýasy detektoryň pes temperatura hyzmatyny giňeldýär.Detektor moduly elektrik üpjünçiligi, aragatnaşyk we çykyş funksiýalary üçin;

3)Highokary konsentrasiýa üçin çäklendirilen gorag

Concentokary konsentrasiýa gazynyň aşa köp bolan ýagdaýynda datçik moduly elektrik üpjünçiligini awtomatiki kesip biler.Konsentrasiýa kadaly bolýança we elektrik üpjünçiligi täzeden başlaýança ýüze çykarmak her 30-da işleýär.Bu funksiýa, ýokary konsentrasiýa gazynyň aşagynda datçigiň hyzmat möhletiniň azalmagynyň öňüni alyp biler;

4)Standartlaşdyrylan sanly interfeýs

Modullaryň arasynda standart sanly interfeýsler ulanylýar.Misalňyşlyk bilen altyn çaýylan çüýler ýerdäki gyzgyn wilkany çalyşmak üçin amatly;

5)Çeýe kombinasiýa we köp çykyş tertibi

Birnäçe detektor modullary we birnäçe sensor modullary çeýe birleşdirilip, ýörite çykyş funksiýalary bolan we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli nyşanlara degişli detektorlary emele getirip bilerler;

6)Lampany çalyşmak ýaly datçigi çalyşyň

Dürli gazlar we diapazonlar üçin datçik modullaryny erkin çalşyp bolýar.Çalyşandan soň hiç hili kalibrleme talap edilmeýär.Detagny, detektor zawodyň öňki kalibrlenen maglumatlaryny okap we derrew işläp biler.Şeýlelik bilen, önümiň has uzak ömri bar.Şol bir wagtyň özünde, çylşyrymly sökmek prosesinden we ýerdäki kalibrlemäniň öňüni almak we soňraky tehniki hyzmatyň çykdajylaryny azaltmak bilen, dürli ýerlerde aňsatlyk bilen kalibrlemäni amala aşyryp bolýar.;

7)Siteerdäki LED konsentrasiýa ekrany we diwersifikasiýa kalibrleme reesimleri

Senagat gurşawynyň talaplaryna laýyk gelýän has uzak we has giň wizual aralyk we burç bilen LED real wagt konsentrasiýa displeýini tapawutlandyryň;detektor dürli usullar bilen, meselem, düwmeler ýa-da IR uzakdan dolandyryjy ýa-da magnit çyzgysy bilen sazlanyp / kalibrlenip bilner we işlemek aňsat;

8)Partlama garşy dizaýn

EBu önümiň ýapylmagy guýma alýuminiýden ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar we partlamanyň subutnamasy derejesine ýetýärExd II CT6 Gb.

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Meýletin datçik

Katalitik ýanmak, ýarymgeçiriji, elektrohimiýa, infragyzyl şöhle (IR), Surat (PID)

Nusga almak tertibi

Tapawutly nusga alma

Işleýän naprýa .eniýe

DC24V ± 6V

Duýduryş säwligi

Combangyjy gazlar

± 3% LEL

Görkeziş säwligi

Combangyjy gazlar

± 3% LEL

 

zäherli we howply gazlar

Duýduryş sazlamasynyň bahasy ± 15%, O2: ± 1.0% VOL

 

zäherli we howply gazlar

± 3% FS (zäherli we howply gazlar, ± 2% FS (O2)

Kuwwat sarp etmek

3WDC24V

Signal geçiriş aralygy

001500m2,5 mm²

Metbugat aralygy

86kPa106kPa

Çyglylyk aralygy

≤93% RH

Partlamanyň subutnamasy

ExdⅡCT6

Gorag derejesi

IP66

Elektrik interfeýsi

NPT3 / 4 "içki sapak

Gabyk materialy

guýma alýumin ýa-da poslamaýan polat

Işleýiş temperaturasy

Katalitik ýanmak, ýarymgeçiriji, infragyzyl şöhle (IR): -40 ℃~+70 ℃;Elektrokimiýa: -40 ℃~+50 ℃ ion Surat (PID)-40~+60 ℃

Goşmaça signal beriş tertibi

1) A-BUS +fawtobus ulgamymyzsignalwe iki sany röleň kontakt netijeleri

2) Üç simli (4 ~ 20) mA standart signallar we üç sany röleň aragatnaşyk çykyşlary

Bellik

(4 ~ 20) mA standart signal {iň ýokary ýük garşylygy:250Ω(18VDC~20VDC),500Ω(20VDC~30VDC)}

Trelýe signaly {duýduryş relýesi adatça açyk aragatnaşyk çykyşy;ýalňyş relýesi passiw adatça ýapyk aragatnaşyk çykyşy (aragatnaşyk kuwwaty: DC24V / 1A)}

Duýduryşyň konsentrasiýasy

Zawodyň duýduryş sazlamasynyň bahasy dürli datçikler sebäpli tapawutlanýar, duýduryş konsentrasiýasy doly aralykda özbaşdak kesgitlenip bilner, maslahat bermegiňizi haýyş edýäris

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň