banenr

önüm

 • GT-AEC2232bX-p Kesgitli gaz detektory

  GT-AEC2232bX-p Kesgitli gaz detektory

  Patentlenen birleşme PID bilelikdäki kesgitlemek tehnologiýasy

  PID datçiginiň ömrüni gowulandyrmak üçin goşa datçikli bilelikdäki işiň innowasiýa usuly kabul edilýär.Ondarymgeçirijini kesgitlemek signaly, PID datçiginiň iş wagtyny azaltmak üçin PID detektorynyň başlangyç signaly hökmünde ulanylýar, şonuň üçin PID datçiginiň hyzmat möhleti ep-esli gowulaşyp biler (2-5 ýyl);

  Patentlenen ýagyş geçirmeýän we tozan geçirmeýän tehnologiýa

  Täze köp maksatly ýagyş geçirmeýän we tozan geçirmeýän örtük, ýagyşyň we tozanyň öňüni alýar.99% hapalary netijeli süzüp, nasos enjamynyň blokirleme ähtimallygyny azaldyp biler;

 • AEC2323 Partlama garşy eşidilýän-wizual duýduryş

  AEC2323 Partlama garşy eşidilýän-wizual duýduryş

  AEC2323 partlama çydamly eşidilýän-wizual duýduryş, zona-1 we 2 howply ýerlere we T1-T6 temperatura synpy bolan IIA, IIB, IIC partlaýjy gaz gurşawyna degişli kiçijik eşidilýän wizual duýduryşdyr.

  Önümde poslamaýan polatdan ýasalan we gyzyl kompýuter çyrasy bar.Highokary intensiwlik, täsire çydamlylygy we ýokary partlama garşy derejesi bilen häsiýetlendirilýär.Onuň LED lýumesent turbasy, uzak ömri we tehniki hyzmaty bilen tapawutlanýar.G3 / 4 '' turba sapagy (erkek) elektrik interfeýs dizaýny bilen, howply ýerlerde eşidilýän-wizual duýduryş bermek üçin beýleki enjamlara birikmek has aňsat.

  Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

 • AEC2232bX seriýaly zäherli we ýangyjy gaz detektory

  AEC2232bX seriýaly zäherli we ýangyjy gaz detektory

  Detektorlaryň bu tapgyry, ýerinde gyzgyn çalyşmak üçin amatly toplumlaýyn funksional modul dizaýnyny kabul edýärweçalyşmakKatalitik datçik, ýarymgeçiriji datçik, elektrohimiýa datçigi, infragyzyl (IR) datçigi, fotosurat (PID) datçigi we ş.m. ýaly dürli görnüşli datçikler bilen enjamlaşdyrylyp bilner we dürli zäherli we ýanýan gaz konsentrasiýalaryny kesgitläp biler (ppm/% LEL /%VOL) sahypada.Detektor çeýe kombinasiýa, çalt we aňsat çalyşmak, durnukly öndürijilik, gowy yzygiderlilik, ýokary duýgurlyk, az energiýa sarp etmek, köp çykyş we goşmaça kesgitleme usullaryna eýe.Nebit, himiýa senagaty, dermanhana, polat, ýörite senagat zawodlarynda we ýanýan ýa-da zäherli we zyýanly gazlar bilen beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

  Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

 • DT-AEC2531 ergerasty guýy otagy üçin ýangyjy gaz gözegçilik enjamy

  DT-AEC2531 ergerasty guýy otagy üçin ýangyjy gaz gözegçilik enjamy

  Tebigy gazy ulanmagyň barşynda turbageçirijiler, derweze stansiýalary, basyşy sazlaýjy enjamlar, klapan guýulary we ş.m. ýaly dürli enjamlar we enjamlar çekilýär.Bu çylşyrymly gaz üpjünçiligi enjamlary we turba torlary, gaz kompaniýalaryny dolandyrmakda, esasanam gaz klapan guýularyny dolandyrmakda köp kynçylyk döretdi.Gaz klapan guýulary enjamlaryň garramagy, näsazlyklar we işgärleriň nädogry işlemegi sebäpli gazyň syzmagyna sebäp bolup biler.Şeýle-de bolsa, adaty el bilen barlamak, gözleg dykyzlygy we gözleg täsiri sebäpli ilkinji gezek täsirli bejergi üçin saýta howlukmak kyn.Bularyň hemmesi gaz kompaniýalaryny dolandyrmakda kynçylyk döretdi.

 • GT-AEC2331a Senagat we täjirçilik ýangyjy gaz detektory

  GT-AEC2331a Senagat we täjirçilik ýangyjy gaz detektory

  Intelligenceokary akyl we sanlaşdyrma

  Performanceokary öndürijilikli mikro-gözegçilik tehnologiýasy, awtomatiki näsazlygy kesgitlemek we awtomatiki duýduryş, çäkden goramak boýunça ýokary konsentrasiýa gazy;

  Diňe bir ESN.El bilen kod aýlamagyň çylşyrymlylygyny azaldyp, kod aýlamak talap edilmeýär;

  Duýgurlyk egrisiniň öwezini dolmak

  Öňde goýlan programma üpjünçiligini bejermek tehnologiýasy, awtomatiki hyzmat möhletiniň öwezini dolmak we ýokary duýgurlyk;

 • GT-AEC2335 AC220V Işleýän durnukly gaz detektory

  GT-AEC2335 AC220V Işleýän durnukly gaz detektory

  AEC220V elektrik üpjünçiligi

  Bu detektor elektrikleşdirilen wagty işleýär (220V).Giňişleýin bahasy pes.Garaşsyz ulgam hökmünde gözegçilik ediji + detektor funksiýalary bar;

  Duýduryş tertibi

  Sesli-wizual duýduryş: buzzer duýduryş we görkeziji duýduryş;

  Hakyky konsentrasiýany kesgitlemek

  Senagat gurşawynda aşaky partlaýjy çäkde ýanýan gazlara gözegçilik ediň we duýduryş beriň;

  Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

 • GT-AEC2338 Kesgitli gaz detektory

  GT-AEC2338 Kesgitli gaz detektory

  Integrokary integrirlenen funksional modul dizaýny

  Integrirlenen funksional modul iki bölekden, ýagny detektor modulyndan we datçik modulyndan durýar.Iki modulyň arasynda ýalňyşlyga garşy standart sanly interfeýs ulanylýar, ýerdäki gyzgyn wilkany çalyşmak üçin gowy;

  Duýduryşyň konsentrasiýasy doly aralykda erkin kesgitlenip bilner

  Pes duýduryş konsentrasiýasy we ýokary duýduryş konsentrasiýasy doly aralykda erkin kesgitlenip bilner.Kalibrleme üçin düwmeler ulanylýandygy sebäpli, kalibrlenen baha kalibrlenen gaz konsentrasiýasyna görä kesgitlenip bilner.Konsentrasiýa LCD arkaly hakyky wagtda görkezilýär.Siteerdäki kalibrlemäni IR uzakdan dolandyryjy bilen hem kämilleşdirip bolýar.Kalibrleme wagtynda gapagy açmak hökman däl.Amal aňsat we amatly;

  Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

 • GT-AEC2232a seriýaly durnuksyz gaz detektory

  GT-AEC2232a seriýaly durnuksyz gaz detektory

  GT-AEC2232Seriýadetektor iki bölegi öz içine alýan toplumlaýyn funksional modul dizaýnyny kabul edýär: detektor moduly we datçik moduly.Iki modul, ýerinde gyzgyn çalyşmak üçin amatly, adaty sanly interfeýsi kabul edýärpingwe çalyşmak.Detektorda ýokary ýagtylykly LED real wagt konsentrasiýa ekrany bar we infragyzyl uzakdan dolandyrmak saýtda kalibrlemek üçin ulanylyp bilner.Kalibrleme wagtynda gapagy açmagyň zerurlygy ýok we amal ýönekeý we amatly.Kiçi we orta kärhanalarda, şäher we şäher gazlarynda giňden ulanylýar.