banner

Şäher kömekçi tuneli gaz duýduryş çözgüdi

Peýdaly tuneliň gözegçiligi we aladalandyryjy çözgüdi gaty giňişleýin dolandyryş ulgamy.Dürli ulgamlaryň tehniki ulgamlary dürli-dürli we dürli ülňüler kabul edilýändigi sebäpli bu ulgamlaryň sazlaşykly we biri-birine bagly bolmagy kyn.Bu ulgamlaryň sazlaşykly bolmagy üçin diňe bir daşky gurşawa we enjamlara gözegçilik, aragatnaşyk we geo-maglumat talaplary däl, eýsem betbagtçylyklardan we heläkçiliklerden öňünden duýduryş we howpsuzlygy goramak, şeýle hem goldaw ulgamlary bilen integrasiýa bilen baglanyşykly grafiki gözegçilik talaplary talap edilýär. (duýduryş we gapylara giriş ulgamlary ýaly) we ýaýlym ulgamlary bilen baglanyşyk göz öňünde tutulmalydyr.Şol sebäpden, birmeňzeş ulgamlar sebäpli döredilen izolirlenen ada meselesi, bu çözgütleriň özara baglanyşygynda hökman ýüze çykar.

Bu çözgüt, esasy faktorlara çalt, çeýe we dogry düşünmek (- çaklamak) we howpsyz adamyň özüni alyp barşynyň we zatlarynyň howply şertlerini çözmek we peýdaly tuneliň içerki howpsuzlygyny kepillendirmek üçin (- howpsuzlyk enjamlaryny işe girizmek ýa-da duýduryş bermek) gözegçilik edýär.

(1 personnel Işgärleriň howpsuzlygy üçin: patrullar wizual dolandyryşy amala aşyryp bilerler we ähmiýetsiz işgärleriň öňüni alyp bolar ýaly, howpsyz adamyň özüni alyp barşyna gözegçilik etmek üçin işgärleriň şahsyýetnamalary, göçme ugurly detektorlar we işgärleri kesgitlemek hasaplaýjylary ulanylýar.

(2 environmental Daşky gurşaw howpsuzlygy üçin: köp funksiýaly gözegçilik stansiýalary we akylly datçikler peýdaly tuneliň temperaturasy, çyglylygy, suwuň derejesi, kislorod, H2S we CH4 ýaly esasy daşky gurşaw faktorlaryna gözegçilik etmek, kesgitlemek, kesgitlemek üçin ulanylýar. howpuň çeşmelerine baha bermek we gözegçilik etmek we howply daşky gurşaw faktorlaryny ýok etmek.

Equipment 3 equipment Enjamlaryň howpsuzlygy üçin: akylly datçikler, metrler we köp wezipeli gözegçilik stansiýalary onlaýn duýgurlygy, baglanyşdyrylan duýduryş, uzakdan dolandyrmak, gözegçilik, zeýkeş, howa çalşygy, aragatnaşyk, ýangyn söndüriji enjamlar, kabel temperaturasy we ýasamak üçin ulanylýar. elmydama howpsuz ýagdaýda.

Management 4 management Dolandyryş howpsuzlygy üçin: saýtlary, problemalary we gizlin kynçylyklary wizuallaşdyrmak, dolandyryş, buýruk we iş nukdaýnazaryndan nol ýalňyşlygy duýmak üçin howpsuzlyk mehanizmleri we öňünden duýduryş dolandyryş ulgamlary döredilýär.Şeýlelik bilen, seresaplylyk çäreleri görülýär, öňünden duýduryş berilýär we gizlin kynçylyklar budda bolanda ýok edilip bilner.

Şäher peýdaly tuneli gurmagyň maksady, maglumat berilmedik dolandyryşa esaslanýan awtomatizasiýany amala aşyrmak, intellektual tuneliň tutuş işleýşini we dolandyryş prosesini öz içine alýar we netijeli, energiýa tygşytlaýan, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa dolandyryş, gözegçilik bilen toplumlaýyn akylly peýdaly tuneli durmuşa geçirmekdir. we işlemek.


Iş wagty: 15-2021-nji sentýabr