banner

Şäher kömekçi tuneli gaz duýduryş çözgüdi

Peýdaly tuneliň gözegçiligi we aladalandyryjy çözgüt gaty giňişleýin dolandyryş ulgamy.Dürli ulgamlaryň tehniki ulgamlary dürli-dürli we dürli ülňüler kabul edilýändigi sebäpli bu ulgamlaryň sazlaşykly we biri-birine bagly bolmagy kyn.Bu ulgamlaryň sazlaşykly bolmagy üçin diňe bir daşky gurşaw we enjamlara gözegçilik, aragatnaşyk we geo-maglumat talaplary däl, eýsem betbagtçylyklardan we heläkçiliklerden öňünden duýduryş we howpsuzlygy goramak, şeýle hem goldaw ulgamlary bilen integrasiýa bilen baglanyşykly grafiki gözegçilik talaplary talap edilýär. (duýduryş we gapylara giriş ulgamlary ýaly) we ýaýlym ulgamlary bilen baglanyşyk göz öňünde tutulmalydyr.Şol sebäpden, birmeňzeş ulgamlar sebäpli ýüze çykan maglumat izolirlenen ada meselesi, bu çözgütleriň özara baglanyşygy wagtynda hökman ýüze çykar.

Bu çözgüt, çalt däl, çeýe we dogry düşünmek (- çaklamak) we howpsyz adamyň özüni alyp barşynyň we howply daşky gurşaw faktorlarynyň howpsuz däl şertlerini çözmek we peýdaly tuneliň içerki howpsuzlygyny kepillendirmek üçin esasy faktorlara gözegçilik edýär.

(1 personnel Işgärleriň howpsuzlygy üçin: patrullar wizual dolandyryşy amala aşyryp bilerler we ähmiýetsiz işgärleriň öňüni alyp biler ýaly, howpsyz adamyň özüni alyp barşyna gözegçilik etmek üçin işgärleriň şahsyýetnamalary, göçme marşrut detektorlary we işgärleri kesgitlemek hasaplaýjylary ulanylýar.

(2 environmental Daşky gurşaw howpsuzlygy üçin: köp funksiýaly gözegçilik stansiýalary we akylly datçikler dolandyryş tuneliniň temperaturasy, çyglylygy, suw derejesi, kislorod, H2S we CH4 ýaly esasy daşky gurşaw faktorlaryna gözegçilik etmek üçin ulanylýar, dolandyrmak, kesgitlemek üçin howpuň çeşmelerine baha bermek we gözegçilik etmek we howply daşky gurşaw faktorlaryny ýok etmek.

(3 equipment Enjamlaryň howpsuzlygy üçin: akylly datçikler, metrler we köp wezipeli gözegçilik stansiýalary onlaýn duýgurlygy, baglanyşdyrylan duýduryş, uzakdan dolandyrmak, gözegçilik, zeýkeş, howa çalşygy, aragatnaşyk, ýangyn söndüriji, yşyklandyryş enjamlary we kabel temperaturasyny amala aşyrmak üçin ulanylýar. elmydama howpsuz ýagdaýda.

Management 4 management Dolandyryş howpsuzlygy üçin: dolandyryş, buýruk we iş nukdaýnazaryndan nol ýalňyşlygy duýmak üçin saýtlary, problemalary we gizlin kynçylyklary wizuallaşdyrmak üçin howpsuzlyk mehanizmleri we öňünden duýduryş dolandyryş ulgamlary döredilýär.Şeýlelik bilen, seresaplylyk çäreleri görülýär, öňünden duýduryş berilip bilner we gizlin kynçylyklar budda bolanda ýok edilip bilner.

Şäher peýdaly tuneli gurmagyň maksady, maglumatlaşdyrylan dolandyryşa esaslanýan awtomatizasiýany amala aşyrmak, peýdaly tuneliň tutuş işini we dolandyryş prosesini öz içine alýar we netijeli, energiýa tygşytlaýan, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa dolandyryş, gözegçilik bilen toplumlaýyn akylly peýdaly tuneli durmuşa geçirmekdir. we işlemek.


Iş wagty: 15-2021-nji sentýabr