banner

Uelangyç gazynyň çözgüdi

Hereket, esasan, ýangyç stansiýalarynyň işleýän gözegçilik enjamlaryna (kompressorlar, guradyjylar we yzygiderlilik dolandyryş panelleri) we howpsuzlyk gözegçilik ulgamlaryna (CNG stansiýalarynyň gaz howpsuzlygyna gözegçilik ulgamlary, ýangyç gazynyň syzmagy) ulanylýan ygtybarly şäher ýangyç gazy howpsuzlygy ulgamynyň çözgüdini bermäge bagyşlanýar. gözegçilik, ýangyn duýduryş ulgamlary we wideo gözegçiligi).Ulgam diňe bir ýangyç bekediniň howpsuz we awtomatiki işlemegine gözegçilik etmek we dolandyrmak bilen çäklenmän, B / S we C / S gurluşy bilen maglumat geçirişini hem goldaýar.Kompaniýa derejesindäki dispetçer serwerinde ähli ýangyç bekediniň önümçiligine we işleýşine uzakdan gözegçilik edip biler.Çözüw we önümler aşakdaky müşderilere üstünlikli ulanyldy:

Hytaý şäher ýangyç gazy, Hytaý çeşmeleri gazy, Towngas, ENN, Kunlun gazy, Sinszýan gazy, PetroChina Sichuan satuw şahamçasy, SINOPEC Siçuan satuw şahamçasy, PetroChina Urumchi satuw şahamçasy, SINOPEC Zhejiang satuw şahamçasy, CR Real emläk Gozgalmaýan emläk, BRC, Zhonghai International, Longfor Gozgalmaýan emläk, Hutchison Whampoa we Capital Land.

Household Öý hojalygynyň duýduryş ulgamlaýyn gözegçilik ulgamy, girýän gatlakdaky (zonal ýaşaýjylar) gaz şertleri boýunça intellektual merkezleşdirilen dolandyryşy we ýylyň dowamynda 24 sagat üznüksiz merkezleşdirilen gözegçiligi amala aşyryp biler.

Household ACTION öý duýduryşy, GPRS aragatnaşyk re throughimi arkaly maglumatlary DRMP-e (enjamyň uzakdan gözegçilik platformasy) iberip biler.Şeýlelik bilen öý hojalygynyň gazynyň howpsuzlygy günde 24 sagat hünär gözegçiliginde.

Jail Duýduryş maglumatlary peýda bolansoň, öýdäki gaz duýduryşyna gözegçilik ulgamy awtomatiki usulda berer we duýduryşy öz wagtynda dolandyryp biler ýaly duýduryşy takyk we çalt ýerleşdirer.

Household Öý hojalygynyň gaz duýduryş ulgamynda ýüze çykaryjy enjam ýerdäki howpy kesgitlänsoň, ulgamyň dolandyryş platformasy arkaly duýduryş berip biler we degişli adamlara howpy ýok etmegi ýatlatmak üçin gysga habar berip biler.

Ers Ulanyjylar enjamlaryň işleýiş şertlerine gözegçilik etmek üçin ykjam terminallary ulanmak üçin APP-leri göçürip alyp bilerler.

System Ulgamyň ulanylyşy az we ony aňsatlyk bilen gurup bolýar.


Iş wagty: 15-2021-nji sentýabr