banner

Uelangyç gazynyň çözgüdi

Hereket, esasan, ýangyç stansiýalarynyň işleýän enjamlaryna (kompressorlar, guradyjylar we yzygiderlilik dolandyryş panelleri) we howpsuzlyk gözegçilik ulgamlaryna (CNG stansiýalarynyň gaz howpsuzlygyna gözegçilik ulgamlary, ýangyç gazynyň syzmagy) ygtybarly şäher ýangyç gazy howpsuzlygy ulgamynyň çözgüdini bermäge bagyşlanýar. gözegçilik, ýangyn duýduryş ulgamlary we wideo gözegçiligi).Ulgam diňe bir ýangyç bekediniň howpsuz we awtomatiki işlemegine gözegçilik edip we dolandyryp bilmän, B / S we C / S gurluşy bilen maglumatlary geçirmegi hem goldaýar.Companyangyç stansiýasynyň önümçiligine we kompaniýa derejesindäki dispetçer serwerinde uzakdan gözegçilik edip biler.Çözüw we önümler aşakdaky müşderilere üstünlikli ulanyldy:

Hytaý şäher ýangyç gazy, Hytaý çeşmeleri gazy, Towngas, ENN, Kunlun gazy, Sinszýan gazy, PetroChina Sichuan satuw şahamçasy, SINOPEC Siçuan satuw bölümi, PetroChina Urumchi satuw şahamçasy, SINOPEC Zhejiang satuw şahamçasy, Datong kömür magdan topary, CR Real emläk Gozgalmaýan emläk, BRC, Zhonghai International, Longfor Gozgalmaýan emläk, Hutchison Whampoa we Capital Land.

Household Öý hojalygynyň duýduryş ulgamlaýyn gözegçilik ulgamy, girýän gatlakdaky (zonal ýaşaýjylar) gaz şertleri boýunça akylly merkezleşdirilen dolandyryşy we ýylyň dowamynda 24 sagat üznüksiz merkezleşdirilen gözegçiligi amala aşyryp biler.

House ACTION öý duýduryşy, GPRS aragatnaşyk tertibi arkaly maglumatlary DRMP-e (enjamyň uzakdan gözegçilik platformasy) iberip biler.Şeýlelik bilen öý hojalygynyň gazynyň howpsuzlygy gije-gündiziň dowamynda 24 sagat gözegçilik astynda saklanýar.

Jaler Duýduryş maglumatlary peýda bolansoň, öýdäki gaz duýduryşyna gözegçilik ulgamy awtomatiki usulda berer we duýduryşy takyk we çalt ýerleşdirer, şonuň bilen baglanyşykly adamlar duýduryşy wagtynda dolandyryp bilerler.

Household Öý hojalygynyň gaz duýduryş ulgamynda ýüze çykaryjy enjam ýerdäki howpy kesgitlänsoň, ulgamyň dolandyryş platformasy arkaly duýduryş berip biler we degişli adamlara howpy ýok etmegi ýatlatmak üçin gysga habar berip biler.

▶ Ulanyjylar enjamlaryň işleýiş şertlerine gözegçilik etmek üçin ykjam terminallary ulanmak üçin APP-leri göçürip alyp bilerler.

System Ulgamyň ulanylyşy az we ony aňsatlyk bilen gurup bolýar.


Iş wagty: 15-2021-nji sentýabr