banner

Senagat gazynyň çözgüdi

Hereket, nebiti we gazy gazyp almak, nebiti gaýtadan işlemek, nebiti gaýtadan işlemek, tebigy gazy arassalamak, nebit we tebigy gaz pudaklarynda nebit-gaz saklamak we daşamak ýaly proseduralara iň ygtybarly we täsirli gaz tapmagyň çözgüdini bermäge bagyşlanýar.Öňdäki kärhana maglumatlary ýygnamak programma üpjünçiligi, maglumat habardarlygy arkaly dürli datçik maglumatlary ýygnap biler.Soňra ýygnan maglumatlar ilki IoT geçiriş enjamynda gaýtadan işlenýär we IoT şlýuzasy arkaly merkezi maglumatlar bazasyna iberilýär.Ahyrynda, olar GIS kartasynda ýa-da merkezdäki beýleki funksiýalar arkaly işlenýär we görkezilýär.

Maglumatlaryň we platformanyň bahasyndan doly peýdalanmak üçin, IOS we Android platformalaryny goşmak bilen ykjam akylly taraplara goýmalar, platformany has köp terminalda ulanmak we müşderilere has amatly we gymmatly hyzmatlar bermek üçin hasam ösdürilýär.Çözüw we önümler aşakdaky müşderilere üstünlikli ulanyldy:

Taksinan nebit ýatagy, Sinszýan Tuha nebit ýatagy, Tarim nebit ýatagy, Karamaý nebit ýatagy, Şanxi Çanging nebit ýatagy, He'nan Puýan nebit ýatagy, PetroChina Günorta-Günbatar Nebit we Şahamça, PetroChina Günbatar Hytaý Dolandyryş Býurosy, Çinghai Nebit ýatagy, Liaohe Nebit Himiýa, ankankuang Kömüri Topar we Şanxi Luan we ş.m.

Gas Gaz kesgitleýiş ulgamy, ulgam gurmak arkaly güýçli merkezleşdirilen dolandyryş we zona gözegçilik mümkinçiliklerini görkezip biler;

▶ Ulgam kompýuter bilen köp sanly duýduryş dolandyryjylarynyň arasynda aragatnaşygy amala aşyryp biler;

Ulgam Ulgamly enjamlaryň ýagdaýyna intensiw gözegçilik edip we dolandyryp biler;

System Ulgam ähli sebitlerdäki gaz gözegçilik gatlaklarynda konsentrasiýa maglumatlaryna we enjamlaryň ýagdaýyna hakyky wagtda gözegçilik edip biler;

System Ulgamda dostlukly adam-maşyn grafiki iş interfeýsleri bar, olar ähli ýerlerdäki gaz dolandyryş gatlaklarynda akym çyzgylary görnüşinde enjamlary görkezip bilerler;

System Ulgam ähli ýerlerde duýduryş dolandyryş gatlagynda el bilen / awtomatiki uzakdan dolandyryş signalynyň çykarylyşyny we daşarky dolandyryş enjamlarynyň uzakdan dolandyrylmagyny / saklanmagyny amala aşyryp biler;

System Ulgam real wagt maglumatlary görmek we taryhy maglumatlary we maglumatlary saklamak we gözleg funksiýalaryna eýedir.Maglumatlar we maglumatlar gazyň konsentrasiýasy, duýduryş maglumatlary we näsazlyk maglumatlary;

System Ulgamda real wagt / taryhy maglumatlar we maglumat sanawy we egri gözleg funksiýalary, şeýle hem eksport we çap etmek funksiýalary ýaly taryhy maglumatlar we maglumat hasabaty bar;

Operating Ulanyjy ulanyjylar ulgamyň iýerarhiki dolandyryşyny we howpsuz işlemegini kepillendirmek üçin köp derejeli ygtyýarlyk arkaly dolandyrylýar;

System Ulgam zonal gaz dolandyryş gatlaklary bilen simsiz aragatnaşygy amala aşyryp biler;

System Ulgamda onlaýn web goýberiş funksiýasy bar.Beýleki kompýuterler bir wagtyň özünde köp kompýuter gözegçiligini amala aşyrmak üçin web sahypalary arkaly ulgama girip bilerler.


Iş wagty: 15-2021-nji sentýabr