banner

habarlar

Hereket Täze açylan garaşsyz täjirçilik gaz syzyş duýduryşlaryAEC2335 Söwda aşhanalary we restoranlary üçin garaşsyz LPG we tebigy gaz detektorlary

2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda şäher ýaşaýyş jaý we şäher gurluşyk býurosy gazdan peýdalanmagyň howpsuzlygyny mundan beýläk-de güýçlendirmek barada habarnamany berdi (mundan beýläk habarnamada).Habarnamada şäherdäki ähli senagat, täjirçilik we abadançylyk ulanyjylarynyň (kärhanalar, söwda merkezleri, naharhana, hassahanalar, mekdepler, naharhanalar we garrylar öýleri we ş.m.) dizaýn edilmegi we gurulmagy talap edilýär.täjirçilik gaz syzyş duýduryşlary, awtomatiki ýapylýan klapanlar we peçleri birikdirmek üçin gaz poslamaýan polatdan gasynlanan demir çeýe turbalary ulanyň (“howpsuzlyk gorag enjamlarynyň üç bölegi” hem diýilýär), ýogsam olar kabul edilmez we üpjün edilmez.

Syýasatyň çap edilişi ýaly “Has ygtybarly söwda aşhanasy“, Has köp welaýat işe başladySöwda gazynyň syzyş duýduryşlaryynkylap.Chengdu ACTION bazardaky laýyk däl önümleri çalyşmak üçin çalt hereket edýär.Bellows, ýaňy-ýakynda eden käbir ýagdaýlarymyz.

1 2

LPG silindrli müşderiler üçin, şeýle hem, birikmek üçin ýörite LPG solenoid klapanlary bilen çözgüt hödürleýärisGaraşsyz täjirçilik gaz syzyş duýduryşlaryAEC2335.Müşderiler amaly taýdan ajaýyp täsirinden gaty kanagatlanýarlar.3 4

 

Şonuň üçin täjirçilik restoranynyň jogapkär adamy bolsaňyz, müşderileriňiziň we işgärleriňiziň howpsuzlygyna göz ýetiriň.Şuňa meňzeş zatlary çalyşmaly zatlaryň hemmesini teklip ediňtäjirçilik gaz syzyş duýduryşlary!

Bize baryp görüň - www.actiongasdetector.com
Bize jaň ediň - +86 12-8156-3097
Drop us your query at info@actiongasdetector.com ; shonna@actiongasdetector.com

 


Iş wagty: 22-nji aprel-22-nji aprel