banenr

önüm

 • BT-AEC2383b Göçme ýeke gaz detektory

  BT-AEC2383b Göçme ýeke gaz detektory

  Gaz gözegçiligini barlamak we öý hojalygy üçin amatly göçme gaz detektory.Işgärler üçin götermek kiçi we amatly.Iki howa giriş tertibi bar: diffuziýa görnüşi we nasos görnüşi.Gozenek dizaýny bilen utgaşyp, çäklendirilen giňişlikde gazyň syzmagyny aňsatlyk bilen kesgitläp biler.

  Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

 • GT-AEC2536 bulut skameykaly lazer metan detektory

  GT-AEC2536 bulut skameykaly lazer metan detektory

  Bulut lazer metany detektory, partlama garşy gözegçiligi we gazy kesgitlemegi birleşdirýän enjamlaryň täze nesli.Stansiýanyň töweregindäki metanyň gazynyň konsentrasiýasyna uzak wagtlap, awtomatiki, wizual we uzakdan gözegçilik edip biler we gözegçilikden alnan konsentrasiýa maglumatlary saklap we analiz edip biler.Adaty bolmadyk metanyň gazynyň konsentrasiýasy ýa-da üýtgemegi tendensiýasy ýüze çykarylanda ulgam duýduryş berer, mdolandyryjylar, adatça, bu meseläni çözmek üçin taýýarlanan meýilnamany kabul etmeli.

  Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

 • BT-AEC2387 Göçme ýeke gaz detektory

  BT-AEC2387 Göçme ýeke gaz detektory

  Porteke göçme zäherli we zyýanly gaz detektory, jübü görnüşi dizaýny, açyk mämişi reňk, ykjam we açykgötermek üçin.Ihas durnukly öndürijiligi bilen halkara birinji hatar marka datçigiwe o bolup bilerptional batareýa zarýad bermek.Şäher ýangyç gazyny ulanýanlar tarapyndan giňden ulanylýar,petrohimiýa, demir we polat zawodlary we KOK.Gözegçiler ýa-da ýerdäki operatorlar bu önümi daşky gurşawa gözegçilik edenlerinde ýa-da bu önümi şahsy gorag üçin ulananlarynda özleri bilen getirýärler.

  Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

 • BT-AEC2386 Göçme ýangyjy gaz detektory

  BT-AEC2386 Göçme ýangyjy gaz detektory

  Porteke-täk göçme ýanýan gaz detektory, jübü görnüşi dizaýny, götermek aňsat.UlanmakHoneywell datçigi,has durnukly öndürijiligine eýe.Şäher ýangyç gazyny ulanýanlar tarapyndan giňden ulanylýar,petrohimiýa.Gözegçiler ýa-da ýerdäki operatorlar bu önümi daşky gurşawa gözegçilik edenlerinde ýa-da bu önümi şahsy gorag üçin ulananlarynda özleri bilen getirýärler.

 • BT-AEC2688 Göçme köp gaz detektory

  BT-AEC2688 Göçme köp gaz detektory

  Birleşdirilen göçme gaz detektory bir wagtyň özünde dürli ýanýan, zäherli we zyýanly gazlary tapyp biler.Şäher gazy, nebithimiýa, demir we polat metallurgiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Işgärler üçin diňe şahsy goragy götermek amatly bolman, eýsem ýerinde barlag enjamlary hökmünde hem ulanylyp bilner.

 • BT-AEC2689 seriýaly elde göterilen lazer metan telemetri

  BT-AEC2689 seriýaly elde göterilen lazer metan telemetri

  BT-AEC2689 seriýaly lazer metan telemetri ýokary tizlikde we takyklykda metanyň gazynyň syzmagyny uzakdan kesgitläp bilýän sazlanyp bilinýän lazer spektroskopiýa (TDLAS) tehnologiýasyny kabul edýär.Operator, bu önümi howpsuz ýerde görünýän diapazonda (täsirli synag aralygy ≤ 150 metr) göni metan gazynyň konsentrasiýasyna gözegçilik etmek üçin ulanyp biler.Gözlegleriň netijeliligini we hilini doly ýokarlandyryp biler we umumy howpsuzlyk barlaglary üçin uly amatlylygy üpjün edip bolmajak ýa-da ygtybarly we amatly ýere baryp bolmajak kyn we howply ýerlerde barlag geçirip biler.Önüm işlemek aňsat, çalt jogap we ýokary duýgurlyk.Esasan şäher gaz paýlaýyş turbageçirijileri, basyşy kadalaşdyryjy stansiýalar, gaz saklaýjy baklar, ýangyç guýulýan stansiýalar, ýaşaýyş jaýlary, nebithimiýa senagaty we gaz syzmagy bolup biljek beýleki ýerlerde ulanylýar.