banenr

önüm

 • BT-AEC2386 Portable Combustible Gas detector

  BT-AEC2386 Göçme ýangyç gaz detektory

  Porteke-täk göçme ýangyç gaz detektory, jübü görnüşi dizaýny, götermek aňsat.UlanmakHoneywell datçigi,has durnukly öndürijiligine eýe.Şäherdäki ýangyç gazyny ulanýanlar tarapyndan giňden ulanylýar,petrohimiýa.Gözegçiler ýa-da ýerdäki operatorlar bu önümi daşky gurşawa gözegçilik edenlerinde ýa-da bu önümi şahsy gorag üçin ulananlarynda özleri bilen getirýärler.

 • BT-AEC2383b Portable Single Gas Detector

  BT-AEC2383b Göçme ýeke gaz detektory

  Gaz patrulyny barlamak we öý hojalygy üçin amatly göçme gaz detektory.Işgärleriň götermegi kiçi we amatly.Iki howa giriş tertibi bar: diffuziýa görnüşi we nasos görnüşi.Goozenek dizaýny bilen utgaşyp, çäklendirilen giňişlikde gazyň syzmagyny aňsatlyk bilen kesgitläp bilýär.

 • BT-AEC2387 Portable Single Gas Detector

  BT-AEC2387 Göçme ýeke gaz detektory

  Portekeje göçme zäherli we zyýanly gaz detektory, jübü görnüşi dizaýny, açyk mämişi reňk, ykjam we açykgötermek üçin.Ihas durnukly öndürijiligi bilen halkara birinji setir marka datçigiwe o bolup bilerptional batareýa zarýad bermek.Şäherdäki ýangyç gazyny ulanýanlar tarapyndan giňden ulanylýar,petrohimiýa, demir we polat zawodlary we KOK.Gözegçiler ýa-da ýerdäki operatorlar bu önümi daşky gurşawa gözegçilik edenlerinde ýa-da bu önümi şahsy gorag üçin ulananlarynda özleri bilen getirýärler.

 • BT-AEC2688 Portable Multi Gas Detector

  BT-AEC2688 Göçme köp gaz detektory

  Birleşdirilen göçme gaz detektory bir wagtyň özünde dürli ýanýan, zäherli we zyýanly gazlary tapyp biler.Şäher gazy, nebithimiýa, demir we polat metallurgiýasy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Işgärler üçin diňe şahsy goragy götermek amatly bolman, eýsem ýerinde barlag enjamlary hökmünde hem ulanylyp bilner.

 • BT-AEC2689 Series Handheld Laser Methane Telemeter

  BT-AEC2689 seriýaly eli lazer metan telemetri

  BT-AEC2689 seriýaly lazer metan telemetri, ýokary tizlikde we takyklykda metanyň gazynyň syzmagyny uzakdan kesgitläp bilýän sazlanyp bilinýän lazer spektroskopiýasy (TDLAS) tehnologiýasyny kabul edýär.Operator, bu önümi howpsuz ýerde görünýän aralykda (täsirli synag aralygy ≤ 150 metr) metanyň gazynyň konsentrasiýasyna göni gözegçilik etmek üçin ulanyp biler.Barlaglaryň netijeliligini we hilini doly ýokarlandyryp biler we umumy howpsuzlyk barlaglary üçin uly amatlylygy üpjün edip bolmajak ýa-da ygtybarly we amatly ýere baryp bolmajak aýratyn we howply ýerlerde barlag geçirip biler.Önüm işlemek aňsat, çalt jogap we ýokary duýgurlyk.Esasan şäher gaz paýlaýjy turbageçirijiler, basyşy sazlaýjy stansiýalar, gaz saklaýjy baklar, ýangyç guýulýan stansiýalar, ýaşaýyş jaýlary, nebithimiýa senagaty we gazyň syzmagy mümkin beýleki ýerlerde ulanylýar.

 • GT-AEC2536 cloud bench laser methane detector

  GT-AEC2536 bulut skameykaly lazer metany detektory

  Bulut lazer metany detektory, partlama garşy gözegçiligi we gazy kesgitlemegi birleşdirýän enjamlaryň täze nesli.Stansiýanyň töweregindäki metanyň gazynyň konsentrasiýasyna uzak wagtlap, awtomatiki, wizual we uzakdan gözegçilik edip biler we gözegçilikden alnan konsentrasiýa maglumatlary saklap we analiz edip biler.Adaty bolmadyk metanyň gazynyň konsentrasiýasy ýa-da üýtgemegi tendensiýasy ýüze çykarylanda ulgam duýduryş berer, mdolandyryjylar, adatça, bu meseläni çözmek üçin taýýarlanan meýilnamany kabul etmeli.