banenr

önüm

 • DN15 Household Gas Solenoid Valve 副本

  DN15 Öý gazy Solenoid klapan 副本

  Bu gaz syzýan ýapyk klapan, adatdan daşary ýagdaýlarda gaz üpjünçiligini ýapmak üçin ulanylýar.Çalt kesilmegi, oňat möhürlemek ukyby, pes energiýa sarp etmegi, ýokary duýgurlyk, ygtybarly hereket, kiçi göwrüm we amatly ulanmak bilen häsiýetlendirilýär.

  Solenoid klapanlary ýerinde ýa-da uzakdan el bilen / awtomatiki usulda kesilmegini amala aşyrmak we gazyň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin ACTION garaşsyz ýanýan gaz detektory ýa-da beýleki akylly duýduryş terminaly modullary bilen birikdirilip bilner.

  Gaz solenoid klapanyň ululygy DN15 ~ DN25 (1/2 ″ ~ 1 ″), guýma alýumin materiallary, ulanmaga çydamly we gurmak aňsat.

 • DN15 Household Gas Solenoid Valve

  DN15 Öý gazy Solenoid klapan

  Bu DN15 öý gazy solenoid klapan, adatdan daşary ýagdaýlarda gaz üpjünçiligini ýapmak üçin ulanylýar.Çalt kesilmegi, oňat möhürlemek ukyby, pes energiýa sarp etmegi, ýokary duýgurlyk, ygtybarly hereket, kiçi göwrüm we amatly ulanmak bilen häsiýetlendirilýär.

  Gaz üpjünçiliginiň ýerinde ýa-da uzakdan el bilen / awtomatiki kesilmegini üpjün etmek we gazyň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin ACTION garaşsyz ýanýan gaz detektory ýa-da beýleki akylly duýduryş dolandyryş terminaly modullary bilen birikdirilip bilner.

  Öý gazy solenoid klapanlarynyň ululygy DN15 ~ DN25 (1/2 ″ ~ 1 ″), guýma alýumin materiallary, ulanmaga çydamly we gurmak aňsat.

 • GT-AEC2232a Series Fixed Gas Detector

  GT-AEC2232a seriýaly kesgitlenen gaz detektory

  GT-AEC2232Seriýadetektor iki bölegi öz içine alýan integral funksional modul dizaýnyny kabul edýär: detektor moduly we datçik moduly.Iki modul ýerinde gyzgyn çalyşmak üçin amatly bolan sanly interfeýsi ýalňyşlyga garşy standart interfeýsi kabul edýärpingwe çalyşmak.Detektorda ýokary ýagtylykly LED real wagt konsentrasiýa ekrany bar we infragyzyl uzakdan dolandyrmak saýtda kalibrlemek üçin ulanylyp bilner.Kalibrleme wagtynda gapagy açmagyň zerurlygy ýok we amal ýönekeý we amatly.Kiçi we orta kärhanalarda, şäher we şäher gazlarynda giňden ulanylýar.

 • JT-AEC2361a Series household combustible gas detector

  JT-AEC2361a Öý ýangyjy gaz detektory

  A.smart öý stiliniň dizaýny, has doly funksiýalary bilen optimallaşdyrylan öý gaz duýduryşyny. Bu 's çykyş funksiýasynyň çeýe konfigurasiýasy we giňeldilenWIFIaragatnaşyk funksiýasy. Bu culanyjylaryň aşhana gaz gurşawynyň howpsuzlygyna we dürli çykyş funksiýalaryna gözegçilik etmek üçin isleglerini kanagatlandyrmak, atoparlara, kompaniýalara we ahyrky sarp edijilere degişlidir.

 • BT-AEC2386 Portable Combustible Gas detector

  BT-AEC2386 Göçme ýangyç gaz detektory

  Porteke-täk göçme ýangyç gaz detektory, jübü görnüşi dizaýny, götermek aňsat.UlanmakHoneywell datçigi,has durnukly öndürijiligine eýe.Şäherdäki ýangyç gazyny ulanýanlar tarapyndan giňden ulanylýar,petrohimiýa.Gözegçiler ýa-da ýerdäki operatorlar bu önümi daşky gurşawa gözegçilik edenlerinde ýa-da bu önümi şahsy gorag üçin ulananlarynda özleri bilen getirýärler.

 • AEC2302a Gas Detection Controller System

  AEC2302a Gaz kesgitleýiş ulgamy

  A-awtobus signalyny bermek bilengüýçli ulgam päsgelçilige garşy ukyplylygywe tygşytly sim geçiriş funksiýasy, amatly we täsirli gurmak;

  Ulanyjynyň islegine görä hakyky wagtda gaz konsentrasiýasy (% LEL / ppm /% VOL) ​​gözegçilik interfeýsi ýa-da wagt görkeziş interfeýsi;

  Iki derejeli duýduryş bahasyny we üç sany duýduryş görnüşini mugt ýokarlandyrmak (ýokarlanmak / düşmek / iki derejeli);

  Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki gözlemek;

  Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerleşýän ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

 • Gas Alarm Controller AEC2392a

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2392a

  19 ”şkafyň standart 3U paneli oturdylan ähli metal gurluşy EMI / RFI päsgelçiliginiň öňüni alyp biler.Garaşsyz plug-in kartoçkasy dizaýny sebäpli, 1000 nokada çenli ýerleşýän gaz gözegçilik ulgamyny gurmak üçin islege görä kanal kanallary, esasy dolandyryş kartalary we elektrik üpjünçiligi kartalary ulanylyp bilner;

  Esasy dolandyryş kartoçkasy LCD hytaý displeýi we nyşan menýusy bilen häsiýetlendirilýär.Ulgamyň konsentrasiýasyna, duýduryşyna we näsazlyk ýagdaýlaryna gözegçilik edip biler.Şeýle hem dürli parametrleri düzmek we gözlemek üçin ulanylyp bilner.Ulgam wagtyny, diapazonyny (% LEL, ppm we% VOL), üç sany duýduryş görnüşini, duýduryş konsentrasiýasyny, paroly we işleýiş ygtyýaryny kesgitläp we 999-a çenli duýduryş we şowsuzlyk ýazgylaryny we 100 başlangyç / ýapmak ýazgylaryny gözläp biler;

 • JT-AEC2363a Household Combustible Gas Detector

  JT-AEC2363a Öýde ýanýan gaz detektory

  Simpleönekeý funksiýalar we fokusly ýönekeý we nusgawy öý gaz duýduryşy.Aşhanadaky gaz syzyşlaryna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Costokary çykdajyly öndürijilik, toparyň uly göwrümli merkezleşdirilen satyn alşyny kanagatlandyryp biler, dolandyryş çykdajylaryny azaldyp biler we ýokary girdeji gazanýan agentler üçin amatlydyr.

 • Z0.9TZ-15 Pipeline Gas Self-closing Valve

  Z0.9TZ-15 Turbageçiriji gazyň öz-özüni ýapýan klapan

  Turbageçiriji gazyň öz-özüni ýapýan klapan, içerki pes basyşly gaz turbasynyň ahyrynda gurlan we rezin şlanglar ýa-da demir gabyklar arkaly ýapyk gaz enjamlaryna birikdirilen gurnama enjamydyr.Haçan-da turbadaky gaz basyşy sazlaýyş bahasyndan pes ýa-da ýokary bolsa, ýa-dawşonuň üçin şlang döwülýär, ýykylýar we basyşyň ýitmegine sebäp bolýar, heläkçilikleriň öňüni almak üçin wagtynda awtomatiki usulda ýapylyp bilner.Näsazlyklary düzedenden soň el bilen täzeden düzmek talap edilýär.

 • BT-AEC2383b Portable Single Gas Detector

  BT-AEC2383b Göçme ýeke gaz detektory

  Gaz patrulyny barlamak we öý hojalygy üçin amatly göçme gaz detektory.Işgärleriň götermegi kiçi we amatly.Iki howa giriş tertibi bar: diffuziýa görnüşi we nasos görnüşi.Goozenek dizaýny bilen utgaşyp, çäklendirilen giňişlikde gazyň syzmagyny aňsatlyk bilen kesgitläp bilýär.

 • BT-AEC2387 Portable Single Gas Detector

  BT-AEC2387 Göçme ýeke gaz detektory

  Portekeje göçme zäherli we zyýanly gaz detektory, jübü görnüşi dizaýny, açyk mämişi reňk, ykjam we açykgötermek üçin.Ihas durnukly öndürijiligi bilen halkara birinji setir marka datçigiwe o bolup bilerptional batareýa zarýad bermek.Şäherdäki ýangyç gazyny ulanýanlar tarapyndan giňden ulanylýar,petrohimiýa, demir we polat zawodlary we KOK.Gözegçiler ýa-da ýerdäki operatorlar bu önümi daşky gurşawa gözegçilik edenlerinde ýa-da bu önümi şahsy gorag üçin ulananlarynda özleri bilen getirýärler.

 • BT-AEC2688 Portable Multi Gas Detector

  BT-AEC2688 Göçme köp gaz detektory

  Birleşdirilen göçme gaz detektory bir wagtyň özünde dürli ýanýan, zäherli we zyýanly gazlary tapyp biler.Şäher gazy, nebithimiýa, demir we polat metallurgiýasy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Işgärler üçin diňe şahsy goragy götermek amatly bolman, eýsem ýerinde barlag enjamlary hökmünde hem ulanylyp bilner.

123Indiki>>> Sahypa 1/3