banenr

önüm

 • AEC2392a-BM gaz gözegçisi

  AEC2392a-BM gaz gözegçisi

  Awtobus aýlawynyň dört toplumy, 256 gözegçilik nokady, güýçli päsgelçiliklere garşy ukyplylygy, bölümi dolandyrmak, tygşytly sim, amatly we täsirli gurnama;

  7 “Windows operasiýa ulgamyna meňzeş, ýokary çözgütli hakyky reňkli LCD, amatly we täsirli menýu işleýşi, duýduryş maglumatlarynyň hakyky ekrany ekrany, näsazlyk maglumatlary, detektorlarda konsentrasiýa we ş.m., hytaý dilinde görkezilen gazlaryň görnüşleri, erkin sazlamak duýduryş pozisiýalary, amatly ulgam talaplary we tehniki hyzmat;

  Ulgam gözegçilik funksiýasyny gowulandyrmak üçin iki derejeli duýduryş bahasyny we üç sany duýduryş görnüşini (ýokarlanýan / düşýän / iki derejeli) mugt sazlamak;

  Güýçli ýat: iň soňky 1000 şowsuzlyk ýazgysynyň taryhy ýazgylary, 1000 sany gorkunç ýazgy we 100 başlangyç / ýapmak ýazgysy, elektrik togy kesilen halatynda ýitmez;

 • AEC2392a-BM gaz gözegçisi

  AEC2392a-BM gaz gözegçisi

  AEC2392a-BM 4-20mA köp simli gaz duýduryş gözegçiligi bolup, iň ýokary nokady 16 diwara gurnalan görnüşde oturdylýar. Adaty signal öwrüliş usulyny ulanýar we pudakdaky dürli öndürijilerden gaz detektorlaryna uýgunlaşyp, bilelikde döredýär gaz howpsuzlygyny kesgitlemek ulgamy.Şol bir wagtyň özünde, bu aragatnaşyk usuly ulanylanda, her enjam özbaşdak işleýär we biri-birine päsgel bermeýär we ulgamyň umumy durnuklylygy güýçlidir.

 • AEC2301a A-awtobus signaly Gaz syzdyryjy duýduryş dolandyryjysy

  AEC2301a A-awtobus signaly Gaz syzdyryjy duýduryş dolandyryjysy

  Awtobus aýlawynyň dört toplumy, 256 gözegçilik nokady, güýçli päsgelçiliklere garşy ukyplylygy, bölümi dolandyrmak, tygşytly sim, amatly we täsirli gurnama;

  7 “Windows operasiýa ulgamyna meňzeş, ýokary çözgütli hakyky reňkli LCD, amatly we täsirli menýu işleýşi, duýduryş maglumatlarynyň hakyky ekrany ekrany, näsazlyk maglumatlary, detektorlarda konsentrasiýa we ş.m., hytaý dilinde görkezilen gazlaryň görnüşleri, erkin sazlamak duýduryş pozisiýalary, amatly ulgam talaplary we tehniki hyzmat;

  Ulgam gözegçilik funksiýasyny gowulandyrmak üçin iki derejeli duýduryş bahasyny we üç sany duýduryş görnüşini (ýokarlanýan / düşýän / iki derejeli) mugt sazlamak;

  Güýçli ýat: iň soňky 1000 şowsuzlyk ýazgysynyň taryhy ýazgylary, 1000 sany gorkunç ýazgy we 100 başlangyç / ýapmak ýazgysy, elektrik togy kesilen halatynda ýitmez;

 • AEC2302a Gaz kesgitleýiş ulgamy

  AEC2302a Gaz kesgitleýiş ulgamy

  A-awtobus signalyny geçirmek bilengüýçli ulgam päsgelçiliklere garşy ukyplylygywe tygşytly sim geçiriş funksiýasy, amatly we täsirli guruň;

  Ulanyjynyň islegine görä hakyky wagtda gaz konsentrasiýasy (% LEL / ppm /% VOL) ​​gözegçilik interfeýsi ýa-da wagt görkeziş interfeýsi;

  Iki derejeli duýduryş bahasyny we üç sany duýduryş görnüşini mugt sazlamak (ýokarlanmak / düşmek / iki derejeli);

  Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki yzarlamak;

  Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

 • Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2303a

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2303a

  Awtobus signalynyň iberilmegi, güýçli ulgam päsgelçiliklere garşy ukyplylygy, tygşytly sim, amatly we täsirli gurnama;

  Ulanyjynyň islegi üçin hakyky wagtda gaz konsentrasiýasy (% LEL) gözegçilik interfeýsi ýa-da wagt görkeziş interfeýsi;

  Simpleönekeý we amatly ulgamy işe girizmek üçin bir düwme bilen başlamak;

  Iki duýduryş derejesiniň duýduryş bahalaryny doly masştabda erkin düzmek;

  Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki yzarlamak;

  Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

 • Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2392a

  Gaz duýduryş gözegçiligi AEC2392a

  19 ”şkaf standart 3U paneli oturdylan ähli metal gurluş EMI / RFI päsgelçiliginiň öňüni alyp biler.Garaşsyz plug-in kartoçkasynyň dizaýny sebäpli, 1000 nokada çenli ýerleşýän gaz gözegçilik ulgamyny gurmak üçin zerur kanal kanallary, baş dolandyryş kartoçkalary we elektrik üpjünçiligi kartlary ulanylyp bilner;

  Baş dolandyryş kartasy LCD hytaý displeýi we nyşan menýusy bilen häsiýetlendirilýär.Ulgamyň konsentrasiýasyna, duýduryşyna we näsazlyk ýagdaýlaryna gözegçilik edip biler.Şeýle hem dürli parametrleri düzmek we gözlemek üçin ulanylyp bilner.Ulgam wagtyny, diapazonyny (% LEL, ppm we% VOL), üç sany duýduryş görnüşini, duýduryş konsentrasiýasyny, paroly we işleýiş ygtyýarlygyny kesgitläp we 999-a çenli duýduryş we näsazlyk ýazgylaryny we 100 başlangyç / ýapmak ýazgylaryny gözläp biler;

 • AEC2392a-BS / BM gaz gözegçiligi

  AEC2392a-BS / BM gaz gözegçiligi

  Üç simli ulgam signalyny geçirmek;diwara gurlan korpus;anti-RFI / EMI päsgelçiligi;

  Bu önümiň owadan görnüşi we göçme ululygy bar, birnäçe enjamy diwara gurnap bolýar;

  Esasy dolandyryş kartasy we kanal kartlary aýratyn we sinhron displeý funksiýasy bilen düzülendir.Baş dolandyryş kartasynda Uly LCD hytaý ekrany bar, hytaý menýusynyň işlemegi, görkezilmegi we has çalt we aňsat işlemegi bolup biler;

  Kanal kartalarynyň köp çykyş görnüşleri ýerdäki daşarky gözegçilik enjamlaryny baglanyşdyrmak üçin ulanylýar.Adaty MODBUS aragatnaşyk protokolyny ulanyp, RS485 aragatnaşyk funksiýasy kabul ediji kompýuter bilen habarlaşyp biler (mysal üçin DCS / PLC / EDS / RTU we ş.m.);

 • JB-ZX-AEC2252B Solenoid klapan baglanyşyk gutusy

  JB-ZX-AEC2252B Solenoid klapan baglanyşyk gutusy

  Solenoid klapan baglanyşyk gutusy, dürli görnüşli solenoid klapanlary dolandyrmak we dolandyrmak üçin ACTION gözegçilik enjamy bilen gabat gelip biler.

 • JB-ZX-AEC2252F Janköýer baglanyşyk gutusy

  JB-ZX-AEC2252F Janköýer baglanyşyk gutusy

  Janköýer baglanyşyk gutusy, dürli görnüşli solenoid klapanlary dolandyrmak we dolandyrmak üçin ACTION gözegçilik enjamy bilen gabat gelip biler.

 • Senagat Solenoid klapan DN25-DN200

  Senagat Solenoid klapan DN25-DN200

  Gaplanan partlama garşy: uçgun ýok, has durnukly we ygtybarly;

  Klapan açmak tertibi: awariýanyň öňüni almak;

  Saklamak tertibi: klapan açyk ýa-da ýapyk bolany üçin durnukly işlemek (ýagny iki durnukly ýagdaý);

  Closeapmagyň tizligi: 1s içinde gaz üpjünçiligini kesiň;

  Zorlukly sarsgyn bolan ýagdaýynda ýapmak;zorlukly akula ýagdaýynda klapan awtomatiki ýapylyp bilner;

  Garaşsyz basyş goýberilmegi: klapanyň öňünde we yzynda uly tapawut bar bolsa, basyş goýberiji klapan açylandan soň klapan açylyp bilner.Şeýlelik bilen, ýangyç gazy howada goýberilmez, gizlin howpsuzlyk meselelerini aradan aýyrar;

  Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

 • JT-AEC2361a Öý ýangyjy gaz detektory

  JT-AEC2361a Öý ýangyjy gaz detektory

  A.smart öý stili dizaýny has doly funksiýalary bilen optimallaşdyrylan öý gaz duýduryşyny. Bu 's çykyş funksiýasynyň çeýe konfigurasiýasy we uzaldyldyWIFIaragatnaşyk funksiýasy. Bu culanyjylaryň aşhana gaz gurşawynyň howpsuzlygyna we dürli çykyş funksiýalaryna gözegçilik etmek isleglerini kanagatlandyrmak, atoparlara, kompaniýalara we ahyrky sarp edijilere degişlidir.

 • BT-AEC2383b Göçme ýeke gaz detektory

  BT-AEC2383b Göçme ýeke gaz detektory

  Gaz gözegçiligini barlamak we öý hojalygy üçin amatly göçme gaz detektory.Işgärler üçin götermek kiçi we amatly.Iki howa giriş tertibi bar: diffuziýa görnüşi we nasos görnüşi.Gozenek dizaýny bilen utgaşyp, çäklendirilen giňişlikde gazyň syzmagyny aňsatlyk bilen kesgitläp biler.

  Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

123Indiki>>> Sahypa 1/3