banenr

önüm

JT-AEC2361a Öý ýangyjy gaz detektory

Gysga düşündiriş:

A.smart öý stili dizaýny has doly funksiýalary bilen optimallaşdyrylan öý gaz duýduryşyny. Bu 's çykyş funksiýasynyň çeýe konfigurasiýasy we uzaldyldyWIFIaragatnaşyk funksiýasy. Bu culanyjylaryň aşhana gaz gurşawynyň howpsuzlygyna we dürli çykyş funksiýalaryna gözegçilik etmek isleglerini kanagatlandyrmak, atoparlara, kompaniýalara we ahyrky sarp edijilere degişlidir.

Hereket gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokady

1) pleönekeý dizaýn: akylly öý stili, owadan we ykjam, daşary ýurtdan getirilen ýokary hilli ABS, sahy reňk bilen deňeşdirmek, aşhana gurşawy bilen deňeşdirmek aňsat;

2)Dürli kesgitleýji gazlar: metan we propandürli gurşawyň we dürli gaz çeşmeleriniň gözegçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin tapylyp bilner;

3) interokary päsgelçilige garşy öndürijilik:talkogola we suw buglaryna garşy durmak üçin sensor süzgüç membranasy oturdyldy.Sensoryň özüni goramak we hyzmat möhletini uzaltmak bilen önümiň çykdajylaryny ep-esli ýokarlandyrýar we has durnukly ulanyjy tejribesini getirýär.Ajaýyp päsgelçiliklere garşy öndürijiligi, tebigy gaza aşa duýgur jogap ;

4) sensokary duýgurlyk: jogap wagty<9s (t90), derrew duýduryş berýär we öý gaz gurşawynyň howpsuzlygyny kepillendirýär;

5) Çykyş tertibi: manipulýatory we beýleki ýöriteleşdirilen enjamlary dolandyryp bilýän iki çykyş rejesi (öý solenoid klapan/ işleýiş fanaty) dürli ulanyjylaryň hakyky zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin;

6)Meýletin egiňeldilen aragatnaşyk: aragatnaşyk funksiýasy, belli bir gurşawda aragatnaşyk islegini kanagatlandyrmak üçin daşarky WiFi moduly arkaly giňeldilip bilner.Jübi telefonlary bilen uzakdan gözegçilik edip bolýar we haçan SMS habarnamalary iberilip bilnergaz syzmagywe ş.m..

7) Çalt jogap we ýokary duýgurlykgaz detektory.

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Ectionüze çykarmak ýörelgesi Ondarymgeçiriji
Ectionüze çykarmak tertibi Diffusive
Gözlenýän gazlar Natural gaz
Duýduryş konsentrasiýasy 8% LEL
Jogap bermek wagty 9st90
Işleýän naprýa .eniýe AC187V ~ AC253V50Hz±0,5 GGs
Kuwwat sarp etmek 3W
Işleýiş temperaturasy -10~ + 55℃ ,otnositel çyglylyk93%±3%
Çykyş 1 toplum ýa-da 2düzmekkontakt çykyşlary, çykyş tertibi islege bagly däl. Impuls çykaryjy DC12V, passiw adatça iň ýokary giriş tok 2A, iň ýokary giriş naprýa DCeniýesi DC30V / AC250V
Pgorag derejesi IP30
Dýüp beýikligi 1m
Caragatnaşyk usuly Daşarky modul, GPRS / NB-IoT / WiFi / LoRa / Bluetooth islege bagly

Saýlaw tablisasyny sargyt etmek

Model

Goşmaça bellik

Gaz tapylmaly

Çykyş tertibi

Bellik

JT-AEC2361a

/

Metan

Goşa çykyşlar: impuls çykyşy + passiw adatça açyk

Sargyt goýanyňyzda iş naprýa .eniýesini, çykyş talaplaryny we çykyş çyzygynyň uzynlygyny (standart uzynlygy 25 sm) görkezmegiňizi haýyş edýäris.

JT-AEC2361a

/c

Metan /Propan

Goşa çykyşlar: DC12V derejeli manipulýator + impuls çykyşy

Sargyt goýanyňyzda iş naprýa .eniýesini, çykyş talaplaryny we çykyş çyzygynyň uzynlygyny (standart uzynlygy 25 sm) görkezmegiňizi haýyş edýäris.Tapylan gazlarislege bagly.

JT-AEC2361a

/w

Metan / Propan

Goşa çykyşlar: DC12V derejeli manipulýator + impuls çykyşy

Sargyt goýanyňyzda iş naprýa .eniýesini, çykyş talaplaryny we çykyş çyzygynyň uzynlygyny (standart uzynlygy 25 sm) görkezmegiňizi haýyş edýäris.Tapylan gazlarweGPRS / NB-IoT / WiFi / LoRa / Bluetooth simsiz aragatnaşyk modullary hökmany.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň