banenr

önüm

JT-AEC2361a Öý ýangyjy gaz detektory

Gysga düşündiriş:

A.smart öý stiliniň dizaýny, has doly funksiýalary bilen optimallaşdyrylan öý gaz duýduryşyny. Bu 's çykyş funksiýasynyň çeýe konfigurasiýasy we giňeldilenWIFIaragatnaşyk funksiýasy. Bu culanyjylaryň aşhana gaz gurşawynyň howpsuzlygyna we dürli çykyş funksiýalaryna gözegçilik etmek üçin isleglerini kanagatlandyrmak, atoparlara, kompaniýalara we ahyrky sarp edijilere degişlidir.

HEREKET gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokady

1) pleönekeý dizaýn: akylly öý stili, owadan we ykjam, daşary ýurtdan getirilen ýokary hilli ABS, sahy reňk bilen deňeşdirmek, aşhana gurşawy bilen deňeşdirmek aňsat;

2) Dürli kesgitleýiş gazlary: dürli gurşawyň we dürli gaz çeşmeleriniň gözegçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin metan we propan tapylyp bilner.;

3) interokary päsgelçilige garşy öndürijilik:talkogola we suw buglaryna garşy durmak üçin sensor süzgüç membranasy oturdyldy.Sensoryň özüni goramak we hyzmat möhletini uzaltmak bilen önümiň çykdajylaryny ep-esli ýokarlandyrýar we has durnukly ulanyjy tejribesini getirýär.Ajaýyp päsgelçilige garşy öndürijilik, tebigy gaza ýokary duýgur jogap ;

4) sensokary duýgurlyk: jogap wagty<9s (t90), derrew duýduryş berýär we öý gaz gurşawynyň howpsuzlygyny kepillendirýär;

5) Çykyş tertibi: dürli ulanyjylaryň hakyky isleglerini kanagatlandyrmak üçin manipulýatory we beýleki ýöriteleşdirilen enjamlary (öý solenoid klapan / egzoz fanaty) dolandyryp bilýän iki çykyş rejesi;

6)Meýletin egiňeldilen aragatnaşyk: aragatnaşyk funksiýasyny belli bir tor gurşawynda aragatnaşyk islegini kanagatlandyrmak üçin daşarky WiFi moduly arkaly giňeldip bolýar.Jübi telefonlary bilen uzakdan gözegçilik edip bolýar we gaz syzanda we ş.m. SMS habarlary iberilip bilner.

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Ectionüze çykarmak ýörelgesi Ondarymgeçiriji
Ectionüze çykarmak tertibi Diffusive
Gözlenýän gazlar Natural gaz
Duýduryşyň konsentrasiýasy 8% LEL
Jogap bermek wagty 9st90
Işleýän naprýa .eniýe AC187V ~ AC253V50Hz±0.5Hz
Kuwwat sarp etmek 3W
Işleýiş temperaturasy -10~ + 55℃ ,otnositel çyglylyk93%±3%
Çykyş 1 toplum ýa-da 2düzmekaragatnaşyk aragatnaşygy, çykyş tertibi islege bagly däl. Impuls çykaryjy DC12V, passiw adatça iň ýokary giriş tok 2A, iň ýokary giriş naprýa DCeniýesi DC30V / AC250V
Pgorag derejesi IP30
Dýüp beýikligi 1m
Caragatnaşyk usuly Daşarky modul, GPRS / NB-IoT / WiFi / LoRa / Bluetooth islege bagly

Saýlaw tablisasyny sargyt etmek

Model

Goşmaça bellik

Tapyljak gaz

Çykyş tertibi

Bellik

JT-AEC2361a

/

Metan

Goşa çykyşlar: impuls çykyşy + passiw adatça açyk

Sargyt goýanyňyzda işleýiş naprýa .eniýesini, çykyş talaplaryny we çykyş çyzygynyň uzynlygyny (standart uzynlygy 25 sm) görkezmegiňizi haýyş edýäris.

JT-AEC2361a

/c

Metan /Propan

Goşa çykyşlar: DC12V derejeli manipulýator + impuls çykyşy

Sargyt goýanyňyzda işleýiş naprýa .eniýesini, çykyş talaplaryny we çykyş çyzygynyň uzynlygyny (standart uzynlygy 25 sm) görkezmegiňizi haýyş edýäris.Tapylan gazlarislege bagly.

JT-AEC2361a

/w

Metan / Propan

Goşa çykyşlar: DC12V derejeli manipulýator + impuls çykyşy

Sargyt goýanyňyzda işleýiş naprýa .eniýesini, çykyş talaplaryny we çykyş çyzygynyň uzynlygyny (standart uzynlygy 25 sm) görkezmegiňizi haýyş edýäris.Tapylan gazlarweGPRS / NB-IoT / WiFi / LoRa / Bluetooth simsiz aragatnaşyk modullary hökmany.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň